عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 354 -  نويد پيروزي
صفحه : 354
اگر بخواهند براي اين ملت كار بكنند و راست بگويند، همه بايد جمهوري اسلامي رابخواهند. آنكه علاقه به اين ملت دارد، آنكه علاقه به اين كشور دارد، آنكه از اختناق خسته شده است ، آنكه مخالف اين است كه مملكت ما مستقل نباشد، آنكه استقلال مملكت را مي خواهد - در هر مسلكي كه هست - بايد دنبال ملت برود تا پيروز شود. بايددنبال همين قشر ملت ، همين محصلين ، همين محصلين علوم قديمه و جديده ، همين بازاري ، همين حمال ، همين دهقان ، همين كشاورز، همين كارگر، دنبال اينها بروند. اينهاكشته دادند، اينها خون دادند، اينها سهيم هستند. همه سهم مال اينهاست نه مال من وشما، كه كنار نشستيد و حالا قلم دست گرفتيد. قلمها را بشكنيد! به اسلام پناه بياوريد.تبليغات سوء را كنار بگذاريد. تضعيف ملت را، تضعيف دولت را كنار بگذاريد تا نتيجه ببريد؛ تا استقلال خودتان را حفظ كنيد.
موفق شويم ، خيال خامي به سر خودشان مي پزند. ملت ما يكپارچه خواهان جمهوري اسلامي است .
نويد پيروزي
ما بايد آن چيزي كه آمال ملت است دنبال كنيم . آن چيزي كه ملت در چند سال است ،در بيش از يك سال است كه فرياد مي زنند و از چندين سال است كه دنبال او هستند، مابايد به فرياد اين ملت گوش كنيم . قشرهاي مختلف اين مملكت بايد به نداي ملت گوش كنند ببينند ملت چه خواست و چه مي خواهد. ملت در طول اين يك سال و چند ماه اخيردر خيابانها ريخت و فرياد كرد: "آزادي ، استقلال ، جمهوري اسلامي ".
ما بايد تابع ملت باشيم . نبايد قلم دست بگيريم و توي منزل بنشينيم و هرچه مي خواهيم بنويسيم . صلاح نيست . اين برمي گرداند آن مسائل و مصايب سابق را؛ خيانت است به ملت . كمونيستها هم بايد جمهوري اسلامي بخواهند.
من اميدم به شما جوانهاي برومند عزيز و ساير طبقات ملت است . من نويد پيروزي به شما مي دهم : من نويد استقلال ، من نويد عظمت ، من نويد رفاه ، من نويد معنويت ، من