عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 353 -  اسلام خواهي ملت ايران
صفحه : 353
حكومت اسلامي را كه از حقوق شما دفاع مي كند مستقر و برقرار كنيد. به ياوه ياوه گويان گوش ندهيد. به حرفهاي قشرهايي كه از اسلام هيچ بويي نديده اند و با اسلام مخالفند به حرفهاي آنها گوش ندهيد. آنها مي خواهند ملت را منحرف كنند از مسيرخود. مسير شما مسير اسلام است ، مسير شما اين است كه جمهوري اسلامي را بپا كنيد.من راي به جمهوري اسلامي مي دهم ، و از شما تقاضا دارم كه راي به جمهوري اسلامي بدهيد، نه يك كلمه كم ، نه يك كلمه زياد. جمهوري اسلامي .
ما اسلامي را مي خواهيم ، ملت ما اسلام را مي خواهد. آنها كه كوشش دارند نهضت مارا تضعيف كنند، دولت ما را تضعيف كنند تا نتوانيم - تا به خيال آنها - نتوانيم در رفراندم
هر جايي از ايران كه هستيد بايد بيدار باشيد، با بيداري از حقوق خودتان دفاع كنيد.
راي به جمهوري اسلامي
آنها كه امروز به خيال خودشان مي خواهند سرسفره آماده بنشينند، در اين نهضت به هيچ وجه دخالت نداشتند. اين نهضت را شماها، اين نهضت را طبقه محصل ، طبقه كارگر، دهقان ، بازاري ، اين نهضت را اينها به بار آوردند و اينها حق دارند. آنها كه درخارج بودند و براي ميوه چيني آمده اند، و آنها كه در صدرهاي بالا نشستند و منظره ها رانگاه كردند يا كمك كردند به رژيم و حالا به صورت انقلاب [ي ] درآمده اند، آنها رانپذيريد و نمي پذيريم .
آنها كه قلمهاي مسموم را گرفته اند و برخلاف اسلام چيز مي نويسند و "ملي " و"دمكراتيك " و اين حرفها را به ميان مي آورند، از آنها نپذيريد.
اسلام خواهي ملت ايران
آنها كه در نوشتجاتشان از "جمهوري " دم مي زنند - جمهوري فقط - يعني اسلام نه .آنهايي كه "جمهوري دمكراتيك " مي گويند يعني جمهوري غربي ، جمهوري اسلامي نه .آنها مي خواهند باز همان مصايب را با فرم ديگر براي ما به بار بياورند. آنها اصلا در اين نهضت دخالت نداشتند.