عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 351 -  زمان سازندگي
صفحه : 351
كلمه قشرهاي مختلف اين مملكت و با اتكال به ايمان و اعتماد به اسلام و قرآن كريم دست خائنين را قطع كرديم ؛ و اگر تتمه اي باشد قطع مي كنيم ان شاءالله . لكن از حالا به بعداشكالات بيشتر است ، بيداري بيشتر مي خواهد.
زمان سازندگي
از اين زمان ، زمان سازندگي اين خرابه اي است كه براي ما به جا گذاشته اند. شما بهترمي دانيد كه اينها به دانشگاههاي ما، به دبيرستانهاي ما، به دبستانهاي ما چه خيانتها كردند.شماها مي دانيد كه شماها را مي خواستند عقب نگه دارند نگذارند كه يك انسان اسلامي ،يك انسان با قدرت ، يك انسان با هدف بار بياييد. تعليمات از اول تعليمات اعوجاجي ،انحرافي و برنامه هاي انحرافي بود. مي خواستند جوانهاي ما را به عقب برانند تااستفاده هاي خودشان را بكنند، تا ما در همه چيز محتاج باشيم ، در علم محتاج باشيم و دراقتصاد وابسته و محتاج باشيم .
اي اميد من ، اي اميدهاي من ، اي نويدهاي من ، اي فرزندان عزيز اسلام ، رمز پيروزي را دريافتيد. دريافتيد كه در اين دو سال اخير با وحدت كلمه ريشه استبداد، ريشه سلطنت استبدادي 2500 ساله را از بيخ كنديد. دريافتيد كه نفتخواران مفتخوار را عقب زديد.دريافتيد كه با وحدت كلمه و وحدت غرض و هدف و آن ايمان و هدف اسلام ، هدف جمهوري اسلام ، دريافتيد كه اين رمز شما را به پيروزي رساند. اين رمز را از دست ندهيد، صفهاي خود را فشرده تر كنيد، روابط خود را با همه قشرها خصوصا با روحانيين زياد كنيد. شما آمال و آرزوي ما هستيد. ملت ايران با اين وحدت كلمه آمال و آرزوي
شما جوانان كه اميد من هستيد و نويد من هستيد كوشش كنيد و وحدت كلمه خود راحفظ كنيد. ما را نگذاشتند با شما روبرو بشويم . در مدت عمر اين دبيرستان ، اول مرتبه اي است كه من با شما روبه رو مي شوم . اول مرتبه است كه استادان و معلمان شما را از نزديك مي بينم . اول مرتبه اي است كه شما جوانان عزيز را، فرزندان اسلام را، از نزديك زيارت مي كنم .