عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 346 -  پيروزي قدرت ايمان بر قدرتهاي مادي
صفحه : 346
پيروزي قدرت ايمان بر قدرتهاي مادي
هست ، در روزنامه هاي ما هست ، در مجلات ما هست ؛ الان هم آن فساد تتمه اش هست .بايد بتدريج اينها اصلاح بشود. اين اخلاق فاسدي كه در جوانهاي ما ايجاد كردند باز هم تتمه اش هست لكن بايد اصلاح بشود. خدا مي داند كه اين مراكز فحشا با جوانهاي ما چه كرد؛ براي آنها همه چيز را تهيه كردند [تا] غفلت كنند از همه چيز خودشان . مراكز فحشارا درست كردند به رايگان دادند؛ دعوت كردند، دعوتها كردند، جوانهاي ما را كشيدنددر آن مراكز و از مقدرات خودشان غافل كردند.
من خدا را شكر مي كنم كه در ظرف اين يك سال - يك سال و نيم ، يك تحول اساسي در ملت ما پيدا شد. جوانهاي ما توجه به مسائل روز پيدا كردند؛ منصرف شدند ازآن - اكثر از آن چيزهايي كه قبلا بود متحول شدند، منصرف شدند. تحولهايي معنوي پيداشد كه اين تحولها را نمي توانيم اسمي روي آن بگذاريم الا اينكه دست خدا بود توي آن . بشر نمي تواند تحول روحي در همه طبقات [ايجاد كند]. اين را كرارا گفتم كه يك پاسبان مي آمد يك بازار سرتاسر هر امري را كه مي كرد اطاعت مي كردند، و براي خودشان حق چون و چرا قايل نبودند؛ نه اينكه حق قايل بودند و نمي كردند، اصلا وضع روحي اشان را اينطور كرده بودند كه كوركورانه بايد اطاعت كرد! همان طوري كه ارتش ما آنطور بود. مردم را اينطور كرده بودند كه مثل گوسفند اطاعت كند! سر تا پا اطاعت باشد: چه فرمان سلطان چه فرمان خدا، "چه فرمان ايزد چه فرمان شاه "! ! اين كلمه را دراذهان بچه هاي ما از بچگي رشد دادند، آن هم اين شاه ! يك تحولي پيدا شد در ظرف يكي - دو سال كه همين جمعيتي كه از پاسبان آنطور وحشت داشتند به تانكها حمله كردندو به شاه هرچه خواستند گفتند و او را بيرونش كردند. همين جمعيت كه ديروز از يك "ستاره دار"(2) آنطور خوف و وحشت مي كرد، مشتش را گره كرد مقابل همه ايستاد و همه را بيرون كرد. اين غير از تحول الهي ، غير از حكم الهي نيست . ايمان است . اگر ايمان نبود