عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 345 -  زدودن فرهنگ رژيم پهلوي
صفحه : 345
توطئه اجانب ، جدايي ملتها
نه تنها اقشار يك ملت را از هم جدا كردند، ملتها را از هم جدا كردند؛ به طوري كه ملت ايران با ملت تركيه هيچ روابط ندارد. اصولا اگر مخالفت نداشت موافقت هم نداشت ؛ بي تفاوت بود. اگر مصيبتي به برادرهاي ترك ما مثلا مي رسيد يا عرب ما،برادرهاي فارس ما بي تفاوت بودند؛ و به عكس اگر به ما مصيبتي وارد مي شد، اينهابي تفاوت بودند. اين بي تفاوتي از همين عمال اجانب و خود اجانب ايجاد شد كه تاتوانستند، مخالفت ايجاد كنند و اگر نتوانستند غفلت ايجاد كنند. و ما را غافل كردند ازمقدرات خودمان ؛ از مقدرات برادرهاي خودمان هم غافل كردند. ما بايد از اين به بعد،اين هوشياري كه ملت ما پيدا كرده است ، جديت كنيم كه اين ادامه پيدا كند.
زدودن فرهنگ رژيم پهلوي
صدمه هاي ناشي از غفلتها
ما صدمه اين غفلتها را سيصد سال است كه داريم مي خوريم . پنجاه و چند سال است كه پيرمردهاي ما - آنهايي كه به سن من يا يك قدري هم كمتر هستند - پنجاه و چند سال است كه عذاب اليم اين طايفه را كشيدند. و شما جوانها هم بيست و چند سال است كه ديديد هرچه ديديد و شنيديد هرچه شنيديد. همه ذخاير ما را از بين بردند؛ نيروي انساني كه از همه ذخاير بالاتر است از بين بردند؛ انسانهاي ما را كه بايد مقدرات اين مملكت دردست آنها باشد و مملكت را آباد كنند، معنويتش را آباد كنند، ماديتش را آباد كنند، اين نيروها را از دست ما گرفتند يا به مراكز فحشا كشيدند. تمام مراكز آموزشي را اينها مراكزفحشا قرار دادند. سينما كه يكي از مراكز آموزشي است در دنيا، راديو و تلويزيون كه يكي از مراكز آموزشي است براي همه ، آموزش براي همه طبقات ، دستگاهي است كه بايد همه ملت را آموزش بدهد، اينها[را] به صورت ديگري درآوردند. سينماها را مراكزفحشا تقريبا قرار دادند. راديوها تبليغاتشان ديديد چه بود، تلويزيون هم همين طور!
اينهايي كه امروز به خدمت اسلام درآمدند بايد اصلاح بشوند، و مشغولند به فعاليت براي اينكه اصلاح بشوند. الان هم اين تتمه رژيم فاسد در آنها هست : در مطبوعات ما