عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 342 -  انتقام الهي در انتظار شاه
صفحه : 342
همه به او پشت كردند و خداي تبارك و تعالي از او انتقام خواهد كشيد.
انتقام الهي در انتظار شاه
همه با هم به سوي يك تمدن صحيح الهي
من تكرار مي كنم اينكه شما آقايان كه در اين مدت زحمت كشيديد پيش خداي تبارك و تعالي ماجور هستيد. اينكه براي خدا باشد جايي نمي رود، هست ،محفوظ است براي شما. هرچه كه براي خدا باشد منسي (6) نخواهد شد؛ محفوظ خواهدبود. براي خدا كار بكنيد؛ از حالا به بعد هم براي خدا، براي سازندگي يك مملكتي كه خراب است .
انتقام اينطور مجرمها را ما نمي توانيم بكشيم براي اينكه كسي كه يك نفر را بكشد،يك جان را از بين ببرد، جان او هم به اندازه اوست . . . او [را] به اندازه يك نفر كه كشته شد ما قصاص مي توانيم بكنيم . كسي كه صدها هزار نفر را به كشتن داده است ، كسي كه صدها هزار نفر را به زجر در زندانها و در بيغوله ها جاي داده است ، جز اينكه در يك عالم ديگري كه ابدي است براي هر يك از اينها يك حسابي باز مي شود[چاره ديگري ندارد]؛ و اينجا قدرت نيست براي اين كار. ما يك نفر را مي كشيم به جاي يك نفر. جان اشخاص ، فرق مابين شاهش و گدايش و مجرمش و غير مجرمش فرقي نيست بلكه جانهاي اينها شريفتر از اوست . ما نمي توانيم ، بشر نمي تواند اين مجرمهاي بالذات راازشان انتقام بكشد براي اينكه آخرش هرچه زجر بكند، يك نفر را زجر كرده ؛ و اين يك نفر، هزاران نفر را. ما چطور مي توانيم ؟ يك نفر در مقابل يك نفر ما مي كشيم ؛ اين هزاران نفر را كشته است ، هزار دفعه كه نمي توانيم بكشيم . لكن آنجايي كه خداوندبخواهد انتقام بكشد، مي كشد، زنده مي كند، مي كشد، زنده مي كند. براي هر يك از اينهاشكنجه مي دهد. چه شكنجه اي ! شكنجه هايي غير از اينكه در اينجاست . انتقام را خداي تبارك و تعالي ان شاءالله مي كشد از اينها.