عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 341 -  نيروي ايمان مردم منشا فروپاشي كاخها
صفحه : 341
شما آقايان همين زمان اين [شاه ] را. و شايد اخير زمان او را بعضي اتان مطلع شديد وديديد چه كردند اينها با ما. او را انگليسها آوردند و مامور كردند، اين را متفقين - به حسب آنطوري كه خودش در كتاب نوشت و بعد شنيدم كه آن جمله را برداشتند(2) -خودش در كتاب نوشت كه متفقين كه آمدند اينجا، صلاح ديدند كه من باشم !"ماموريت " براي وطن داشت ! راست مي گويد اما ماموريت داشت كه اين وطن را به شكست برساند، به عقب برگرداند. ماموريت داشت كه اقتصاد ما را فلج كند. ماموريت داشت كه دانشگاههاي ما را نگذارد عمل بكنند. ماموريت داشت كه زراعت ما را وكشاورزي ما را بكلي ساقط كند. ماموريتها را هم خوب انجام داد! ماموريت داشت كه همه خزاين ما و مخازن ما را به رايگان بلكه بدتر از رايگان - آنكه به امريكا داد نه اينكه رايگان بود بلكه عوضش پايگاه براي آنها درست كرد! نفت داد و پايگاه براي خودامريكايي ها در ايران عوض نفت درست كرد - يعني هم عوض به جيب آنها رفت ، هم معوض به جيب آنها رفت ؛ ماموريت را خوب انجام داد! آنها هم خيلي پشتيبانيها راكردند(3) چه تهديدها كردند؛ چيزها گفتند.
لكن ملت بحمدالله ايستاد و با اينكه هيچ دستش نبود، قوت ايمان داشت . يعني يك نهضت اسلامي بود؛ همه با اسم اسلام جلو مي رفتند. چون با اسم اسلام بود و با ايمان به خدا بود، بر همه قدرتهاي بزرگ ، ابرقدرتها غلبه كردند و آن دستگاه بزرگ را فروريختند. با دست خالي توپها و تانكها و همه را شكست دادند و كاخها را فرو ريختند. وحالا او را امريكايي ها هم قبولش ندارند! آن رفيق شفيقش - ملك حسن (4) - هم مي گويدكه من اين را به عنوان يك آدم عادي مي پذيرم . ملك حسينش (5) هم مثل ملك حسنش !
نيروي ايمان مردم منشاء فروپاشي كاخها