عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 339 -  اقتداي مسلمانان جهان به ايران
صفحه : 339
بايد مسلمين بيدار بشوند، بايد از اين خوابي كه سيصد سال آنها را خواب كردندهوشيار بشوند؛ اقتدا كنند به ايران كه با هيچ - با مشت خالي - بر تانكها و توپها و مسلسلها وقدرتهاي بزرگ غلبه كرد براي اينكه اتكال به خدا داشت . همه مي گفتند ما اسلام مي خواهيم ؛ همه فرياد مي كردند كه ما حكومت اسلامي مي خواهيم . اين ايمان راسخ كه در اين ملت شكوفا شد، اين تبدلي كه پيدا شد و تحولي كه در نفوس مسلمين اينجا پيداشد، رمز پيروزي بود: همه با هم اتكال به خدا. برادران من ! اتكال به خدا داشته باشيد،وحدت كلمه داشته باشيد، با هم باشيد، تفرقه را كنار بگذاريد، خداوند همه شما راعزت ، سلامت ، توفيق ، وحدت كلمه عنايت فرمايد. خداوند اسلام را قوه و قدرت عنايت فرمايد.
والسلام عليكم و رحمه الله
پيروز خواهيد شد. همه ملتهاي اسلام بايد يكي بشوند. اگر ملتهاي اسلام و دولتهاي اسلام متفرق نبودند - دولت اسلامي كه نمي دانم داريم يا نداريم ! و شايد شما بدانيد كه نداريم ، اميد است كه پيدا بكنيم - اگر مسلمين با هم بودند، اينطور ذليل نبودند زير دست اجانب و عمال اجانب . مسلمين قريب يك ميليارد جمعيتند ولي يك ميليارد جمعيت متفرق ، جدا از هم . اگر يك حكومت بود مثل صدر اسلام ، يك حكومت بود و همه تابع ، ما به اين روز نمي نشستيم . آنها - اجانب - جديت كردند تا حكومتها را به نفع خودشان متفرق كردند، تكه تكه كردند. حتي اخيرا كه عثماني يك مملكت وسيع بود،وقتي جنگ تمام شد، اينها را به قريب پانزده تا جدا جدا از هم كردند؛ و همه عمال خودشان (5)!
اقتداي مسلمانان جهان به ايران