عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 338 -  تفرقه ، عامل ذلت مسلمين
صفحه : 338
است ، حكومت ضد اسلامي است . گمان نكنيد هر كه قدرت پيدا كرد، خداي تبارك و تعالي با اوست . معاويه هم قدرت داشت ، فرعون هم قدرت داشت ، فرعون هم سلطنت داشت . سلطنت اگر ظل الله باشد، سلطان اگر ظل الله باشد، پذيرفته است . يعني چه "ظل الله "؟ يعني اينكه همين طور كه سايه - سايه انسان - هيچ از خودش حركتي نداردالا به حركت انسان ، اگر چنانچه سلطاني هيچ حركتي نداشت الا به حركت و به تحريك خداي تبارك و تعالي ، از خودش هيچ نداشت و همه از خداي تبارك و تعالي بود، [اوظل الله است ]. رسول الله ظل الله است . غير رسول الله ، آنهايي كه نزديك به رسول الله اند، نزديك به ظل الله اند؛ اصل رسول الله است ، او ظل الله است . اميرالمومنين -سلام الله عليه - چون تمام وجودش فاني در وجود رسول الله است ، ظل الله است .سلاطين جور ظل ابليسند! ميزان در تشخيص سلطان جائر و سلطان عادل همين است .آنكه ابليسي است ، آنكه جائر است ، ظل ابليس است نه ظل الله . حتي كلمه "ظل الله " را هم غصب كرده اند اينها! فريب دادند ملتها را. آنكه هيچ ندارد الا به اراده الله . هيچ حركت وسكوني ندارد الا به اراده الله ؛ و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمي (3). اينهايي كه با تو مبايعه كردند، با خدا مبايعه كردند؛ (4) براي اينكه تو هيچ نداري الا فنا در خدا. آنهايي كه طاغوت هستند مثل فرعونها و امثال اينها، اينها ظل ابليسند. يا ابليس يا خدا؛ يا ظل الله ياظل شيطان . اينها به ملتهاي ما حتي اين خيانت را هم كردند كه اين لفظ مبارك را براي خودشان غصب كردند؛ چنانچه مقام را براي خودشان غصب كردند.
تفرقه ، عامل ذلت مسلمين
به برادرهاي قطري ما بگوييد و به برادرهاي خليجي ما بگوييد كه آقا متحد بشويد.زير پناه بيرق اسلام بياييد. از طاغوت كناره گيري كنيد. وحدت كلمه پيدا كنيد. رمز غلبه ماوحدت كلمه و اتكال به خدا بود. شما هم اتكال به خدا پيدا كنيد و وحدت كلمه ؛ شما هم