عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 336 -  سياست استعمار در جدا كردن ملتها از اسلام و قرآن
حضار: هفتاد نفر از نمايندگان مجلس شرع اسلامي قطر، و عبدالحميد خاقاني (1)"مسئول گروه "
موضوع : نقش اجانب در ايجاد تفرقه و جلوگيري از تمسك مسلمين به قرآن كريم
سخنراني
زمان : ساعت 20: 10 صبح 16 اسفند 1357 / 8 ربيع الثاني 1399
مكان : قم ، مدرسه فيضيه
صفحه : 336
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
سياست استعمار در جدا كردن ملتها از اسلام و قرآن
من تشكر مي كنم از آقايان كه از نقطه دور براي تفقد از ملت ما، براي سركشي به ملتي كه بيش از پنجاه سال زير بار ظلم و جور و جنايت و خيانت لگدكوب شد[آمده اند]،تشكر مي كنم از آقاياني كه از بلد نائي (2) آمده اند و تفقد مي كنند از ملت ما و از ما.خداوند شما را و همه مسلمين را از خواب بيدار كند. خداوند ما را، در يك زماني كه خواب و غفلت بر اكثر بلاد مسلمين سايه افكنده است ، ما و همه مسلمين را هوشيار وبيدار كند.
بسم الله الرحمن الرحيم
دستهاي خيانتكار اجانب كه مي خواستند شرق را - و خصوصا بلاد اسلامي را - براي منافع خودشان قبضه كنند، با مطالعاتي كه كرده بودند در اين بلاد، و تمام بلاد را- بيابانهايش را، قصبه هايش را، شهرستانهايش را - وجب به وجب مطالعه كرده اند وروحيه گروههايي كه در اين بلاد زندگي مي كردند مطالعه كرده اند و آيينهايي كه اينهاداشتند و كيفيت نفوذ آيينها در اينها مطالعه شده است ، به آنجا رسيده اند كه نگذارندمسلمين متمسك به قرآن باشند. قرآن را آنها سد راه مي دانستند. اگر مسلمين همه متمسك به قرآن مي شدند، براي آنها مجالي باقي نمي ماند. قرآن را و اسلام را از مردم
صفحه : 337
گلايه از دولتهاي منطقه
جدا كردند؛ ملتها از اسلام جدا شدند. با دعوتهايي [كه ] اجانب كردند، چه خودشان مستقيما چه به وسيله عمالشان در اين بلاد - دعوتهاي بر ضد اديان ، بر ضد اسلام ، بر ضدروحانيت اسلام - جدا كردند مسلمين را، بعضي را از بعض . ايجاد احزاب مختلفه ، ازصدر مشروطيت به اين طرف ، تمام براي تفرقه بود؛ و تمام براي اين بود كه مسلمين با هم مجتمع نباشند. ايجاد تفرقه بين مذاهب - مذاهب مسلمين - براي همين مقصد بود كه اينهااز هم جدا باشند و نتوانند براي اسلام و به نفع اسلام كاري بكنند. اين كارها در طول مدت بيش از سيصد سال انجام گرفته است .
بحمدالله در ايران ، در اين سنوات اخير، يك نهضتي ، يك نهضت الهي پيدا شد كه من نمي توانم اسمي رويش بگذارم الا اينكه اين نهضت الهي بود. نهضتي كه بچه هاي صغيرش با پيرمردهاي كبير با هم بودند؛ نهضتي كه بچه ها پستانك را در دهان مي گذاشتند، وقتي بيرون مي آوردند مي گفتند "مرگ بر شاه " باز پستانك را به دهان مي گذاشتند! از بچه هايي كه اول صحبت و حرف زدنشان است تا پيرمردهايي كه آخرعهدشان است به حيات ، همه با هم بودند و همه با هم طرد كردند اين طاغوت را. رمزپيروزي ايران همين بود؛ اتكال به خدا، براي خدا و وحدت كلمه ، وحدت كلمه ووحدت غرض [و] مقصد. از هركس مي پرسيدند، مقصد اين بود كه حكومت اسلام باشد. مقدمه اين بود كه حكومت طاغوت نباشد؛ مقصد اين بود كه استقلال و آزادي درپناه حكومت اسلامي باشد. رمز پيروزي ملت ما: وحدت كلمه و وحدت غرض و- مهمتر - اتكال به خداي تبارك و تعالي . شما آقايان در هر جا كه هستيد اين رمز رافراموش نكنيد.
البته من گله دارم از خليج و اطراف آن . آنها با ما بسياري شان موافقت نكردند بلكه مخالفت كردند. شما خودتان كه آگاهيد از افرادي كه در آنجا بودند و پشتيباني ازطاغوت مي كردند؛ و نمي دانم الان هم مي كنند؟! باز آرزو دارند كه برگردد؟! آنها راهدايت كنيد؛ به آنها بگوييد به اسلام روي بياوريد. اين حكومتها حكومت طاغوت
صفحه : 338
است ، حكومت ضد اسلامي است . گمان نكنيد هر كه قدرت پيدا كرد، خداي تبارك و تعالي با اوست . معاويه هم قدرت داشت ، فرعون هم قدرت داشت ، فرعون هم سلطنت داشت . سلطنت اگر ظل الله باشد، سلطان اگر ظل الله باشد، پذيرفته است . يعني چه "ظل الله "؟ يعني اينكه همين طور كه سايه - سايه انسان - هيچ از خودش حركتي نداردالا به حركت انسان ، اگر چنانچه سلطاني هيچ حركتي نداشت الا به حركت و به تحريك خداي تبارك و تعالي ، از خودش هيچ نداشت و همه از خداي تبارك و تعالي بود، [اوظل الله است ]. رسول الله ظل الله است . غير رسول الله ، آنهايي كه نزديك به رسول الله اند، نزديك به ظل الله اند؛ اصل رسول الله است ، او ظل الله است . اميرالمومنين -سلام الله عليه - چون تمام وجودش فاني در وجود رسول الله است ، ظل الله است .سلاطين جور ظل ابليسند! ميزان در تشخيص سلطان جائر و سلطان عادل همين است .آنكه ابليسي است ، آنكه جائر است ، ظل ابليس است نه ظل الله . حتي كلمه "ظل الله " را هم غصب كرده اند اينها! فريب دادند ملتها را. آنكه هيچ ندارد الا به اراده الله . هيچ حركت وسكوني ندارد الا به اراده الله ؛ و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمي (3). اينهايي كه با تو مبايعه كردند، با خدا مبايعه كردند؛ (4) براي اينكه تو هيچ نداري الا فنا در خدا. آنهايي كه طاغوت هستند مثل فرعونها و امثال اينها، اينها ظل ابليسند. يا ابليس يا خدا؛ يا ظل الله ياظل شيطان . اينها به ملتهاي ما حتي اين خيانت را هم كردند كه اين لفظ مبارك را براي خودشان غصب كردند؛ چنانچه مقام را براي خودشان غصب كردند.
تفرقه ، عامل ذلت مسلمين
به برادرهاي قطري ما بگوييد و به برادرهاي خليجي ما بگوييد كه آقا متحد بشويد.زير پناه بيرق اسلام بياييد. از طاغوت كناره گيري كنيد. وحدت كلمه پيدا كنيد. رمز غلبه ماوحدت كلمه و اتكال به خدا بود. شما هم اتكال به خدا پيدا كنيد و وحدت كلمه ؛ شما هم
صفحه : 339
بايد مسلمين بيدار بشوند، بايد از اين خوابي كه سيصد سال آنها را خواب كردندهوشيار بشوند؛ اقتدا كنند به ايران كه با هيچ - با مشت خالي - بر تانكها و توپها و مسلسلها وقدرتهاي بزرگ غلبه كرد براي اينكه اتكال به خدا داشت . همه مي گفتند ما اسلام مي خواهيم ؛ همه فرياد مي كردند كه ما حكومت اسلامي مي خواهيم . اين ايمان راسخ كه در اين ملت شكوفا شد، اين تبدلي كه پيدا شد و تحولي كه در نفوس مسلمين اينجا پيداشد، رمز پيروزي بود: همه با هم اتكال به خدا. برادران من ! اتكال به خدا داشته باشيد،وحدت كلمه داشته باشيد، با هم باشيد، تفرقه را كنار بگذاريد، خداوند همه شما راعزت ، سلامت ، توفيق ، وحدت كلمه عنايت فرمايد. خداوند اسلام را قوه و قدرت عنايت فرمايد.
والسلام عليكم و رحمه الله
اقتداي مسلمانان جهان به ايران
پيروز خواهيد شد. همه ملتهاي اسلام بايد يكي بشوند. اگر ملتهاي اسلام و دولتهاي اسلام متفرق نبودند - دولت اسلامي كه نمي دانم داريم يا نداريم ! و شايد شما بدانيد كه نداريم ، اميد است كه پيدا بكنيم - اگر مسلمين با هم بودند، اينطور ذليل نبودند زير دست اجانب و عمال اجانب . مسلمين قريب يك ميليارد جمعيتند ولي يك ميليارد جمعيت متفرق ، جدا از هم . اگر يك حكومت بود مثل صدر اسلام ، يك حكومت بود و همه تابع ، ما به اين روز نمي نشستيم . آنها - اجانب - جديت كردند تا حكومتها را به نفع خودشان متفرق كردند، تكه تكه كردند. حتي اخيرا كه عثماني يك مملكت وسيع بود،وقتي جنگ تمام شد، اينها را به قريب پانزده تا جدا جدا از هم كردند؛ و همه عمال خودشان (5)!