عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 332 -  ملي شدن داراييهاي رژيم پهلوي
صفحه : 332
ملي شدن داراييهاي رژيم پهلوي
زندگي مي كنند لكن نديده بودم . در چند شب پيش از اين در همين قم ظاهرا بود - درتلويزيون - كه من نگاه كردم نشان دادند. انسان اگر انصاف داشته باشد، يك قدري انصاف داشته باشند، بايد چقدر متاثر باشد از اينكه يك جمعيت انسان مسلم ، انسان ،اينطور زندگي بكند و ما به فكر اينها نباشيم .
بتدريج ! حالا يك روز عقب ، هي عقب ، عقب ! ما تهران كه بوديم اين مطلب را گفتيم به اينها كه بايد كليه دارايي - دارايي نمي گوييم كه دارايي آنها بوده است - كليه آن چيزهايي كه محمدرضاخان و پدرش و اتباع اينها غصب كردند از اين ملت ، بايد همه اينها ملي بشود و به صرف مستمندها برسد؛ هيچ ارتباطي به دولت ندارد؛ غنيمتي است به دست آمده است با نهضت اين ملت - يعني اين ملتي كه از طبقه سوم است . شما آماراينهايي كه كشته شدند - يكوقتي اگر مي توانيد، هركس مي تواند در هرجا هست به دست بياورد - اگر يك دولت [مند] توي آن هست ، اگر يك تاجر درجه اول توي آن هست ،اگر يك خان توي آن هست ، اگر يك سردار توي آن هست ، اگر يك وزير توي آن هست ، اگر يك كمونيست توي آن هست ، شما پيدا كنيد به ما اطلاع دهيد! همه آنهامسلمانهايي بودند كه توي خيابانها ريختند و گفتند كه "مرگ بر او" و "ما جمهوري اسلامي مي خواهيم ". همه كشته هاي ما از اينها[ست ]. شما افشا كنيد، ببينيد پيدا كنيد كه چند نفرتاجر معتبر بودند، چند نفر خان بوده توي اينها، چند نفر رئيس مثلا كذا بوده است ، چندنفر وزير بوده است ، چند تا مدير كل بوده است ؟ يكي از اينها را نمي توانيد پيدا كنيد!هرچه بوده ، [از] اين ملت ، اين توده جمعيت و ملت بوده است ؛ اين ملت مسلم . غنايم مال اينهاست و بايد به اينها داد: مستمندان ، اينهايي كه صدمه ديدند، آنهايي كه كشته داده اند، آنهايي كه جوان داده اند، پيرزنهايي كه جوانهايشان از بين رفت . اين غارتگري اينها را، بايد براي اينها زندگي تامين كرد. و زايد هم هست ، خيلي زايد است . يك مملكت را مي شود اداره كرد با اين دزديهاي اينها! اين مقداري است كه حالا در