عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 329 -  قدرت روحي در پرتو اجتناب از زخارف دنيا
صفحه : 329
قدرت روحي در پرتو اجتناب از زخارف دنيا
ضعيفيد آقا! تا ضعيفيد زير بار اقويا هستيد. آن وقتي كه نفس شما قوي شد و اعتنانكرديد، اعتنا به اين زخارف نكرديد، آن وقت است كه از شما حساب مي برند. صدراسلام را مطالعه كنيد ببينيد چه جور بوده وضع . آنهايي كه ممالك را فتح كردند، آنهايي
مي كنند - باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامي نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه هاي اسلامي نبايد زنهاي لخت بيايند؛ زنها بروند اما با حجاب باشند.مانعي ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب شرعي باشند، با حفظ جهات شرعي باشند. نبايد در آنجا ظرف طلا و نقره - كه به نص اسلام حرام است - استعمال بشود. نبايداين تزيينات فوق العاده اي كه صرف شده است در اينجا و آنجا باز محفوظ باشد. اينها رابگذاريد در بانكها، بگذاريد در [خزانه ] براي ملت خرج بكنيد. ملت عدالت مي خواهد، اتاق بزرگ نمي خواهد. ملت وزارتخانه مي خواهد، وزارتخانه اسلامي ، نه آن وزارتخانه كاخ دادگستري ، كاخ نخست وزيري ، كاخ وزارت مالي ، هي كاخ ! كاخ مال ملت است . اين تزييناتي كه الان در اين كاخها موجود است ، علاوه بر اينكه بسياري اش يابعضي اش از محرمات است و حتما بايد دولت توجه كند به آن ، دولتي كه مي گويد دولت اسلامي است - و هستند - نبايد تحت تاثير واقع بشود و هر طوري سابق بوده همان طوري كه در زمان محمدرضاشاه خان بوده است حالا هم همان فرم باشد. پس شما چكاره ايد!تو كه مي گويي من مسلمان هستم ، چكاره هستي ؟ ما يكي يكي بايد بگوييم ؟ دانه دانه بايدبسپاريم ؟ اينها بايد اصلاح بشود و شماها(5) - من مي دانم - مسلمانيد - من همه افراد اينهارا بعضي اشان را مي شناسم ، بعضي اشان را هم معرفي كرده اند به من - اينها همه متعهدند،همه مسلمانند، لكن ضعيف النفسند! مي ترسند كه مبادا يك وقت ميهماني از اجانب بيايددر كاخ دادگستري يا در كاخ نخست وزيري و آنجا ببيند كه يك [محيط] محقري است ؛بايد حتما به فرم غرب باشد؟!