عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 328 -  لزوم معرفي حكومت اسلامي
صفحه : 328
در هر صورت ، الان وقت اين است كه ما فعاليت بكنيم براي اينكه اين جمهوري اسلامي را پياده كنيم و راي از مردم [بگيريم ] تقاضا كنيم از مردم كه راي بدهند به جمهوري اسلامي ؛ و همه هم آزادند اما شما هدايتشان كنيد. الزام نيست كه برويد ماموربگذاريد مثل سابق كه مامور مي گذاشتند سر مردم كه راي بدهيد، بعد هم كه از مردم راي نمي گرفتند خودشان راي مي دادند! رايها را خودشان مي خواندند و خودشان مي دادند وتمام مي شد قضيه - نه ، مردم آزادند لكن شما هدايت كنيد مردم را. مردم ما مسلمانند،اسلام را مي خواهند؛ شما معرفي كنيد اسلام را، معرفي كنيد حكومت اسلامي را، معرفي كنيد احكام اسلام را. به آنها بفهمانيد كه اگر شما يك حكومت عدلي بخواهيد، يك حكومت انصافي بخواهيد، بخواهيد كه در رفاه باشيد، بخواهيد كه فقراي شما در رفاه باشند، بخواهيد كه اغنيا به شما ظلم نكنند، بخواهيد كه دولتها به شما ظلم نكنند، بخواهيدكه پاسبانها ديگر نتوانند به شما ظلم كنند، ارتش نتواند به شما ظلم كند، اگر يك همچو[حكومتي ] را بخواهيد، راي بدهيد به جمهوري اسلامي تا اينكه ان شاءالله اسلام و احكام اسلام پياده بشود؛ كه البته طولاني است مطلب . اينقدر خرابي شده است ، اينقدر خرابي در اين مملكت شده است كه ما نمي توانيم تصور آن را بكنيم . اينقدر در ادارات خرابي شده است ، اينقدر در وزارتخانه ها خرابي شده است كه به اين زوديها نمي توانيم جبران بكنيم .
اعتراض به شرايط طاغوتي در وزارتخانه ها
دست دزدها را قطع بكنيم . و تا حالا بحمدالله عمده شان قطع شد دستشان . عمده آنهايي كه سران قوم بودند و ذخاير ما را بردند و در بانكها گذاشتند، عمده آنها دستشان ديگر ازبردن زيادي قطع شد. و اميد است كه دست ما برسد و ما بگيريم از آنها؛ اين كه دزديده اند و برده اند، بگيريم از آنها.
الان وزارتخانه ها - اين را مي گويم كه به دولت برسد، آنطوري كه براي من نقل
لزوم معرفي حكومت اسلامي