عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 326 -  غلبه مشتهاي گره شده بر قدرتهاي مجهز
صفحه : 326
در هر صورت همين كلمه "جمهوري اسلامي ". من هم رايم همين است . رايم را هم ان شاءالله در صندوق مي اندازم ؛ راي من هم مثل راي شماها "جمهوري اسلامي " است واگر اين را ان شاءالله تعقيب كنيد - و اميد است نصرت پيدا كنيد و نصرت پيدا مي كنيدان شاءالله - خداوند با شماست . خداي تبارك و تعالي نظرش با شماست . دليل اين كه نظرش با شماست اين پيروزي است كه پيدا كرديم . ما در عين حالي كه هيچ بوديم يعني هيچ نداشتيم ديگر - اين تفنگها كه حالا مي بينيد بعد از پيروزي است ، قبل از اينكه تفنگي در كار نبود - چيزي نداشتيم ما؛ ما بوديم و يك آه و ناله و يك فرياد و يك مشت گره شده . و خدا خواست كه اين ناله و فرياد مردم را و اين مشت خالي را غلبه بدهد بر همه قدرتهاي بزرگ به مثل قدرتي كه اينها داشتند و همه اسباب و آلات را داشتند؛ مع ذلك خداوند خواست كه در بين خودشان (2) تفرقه افتاد، خودشان متصل شدند. يعني ديدندكه ما خير آنها را مي خواهيم ؛ براي اينكه روحانيت خير آنها را مي خواهد. ارتشيها هم اين را فهميدند متصل شدند؛ نيروي هوايي متصل شدند - عرض مي كنم كه - همه اقشارمتصل شدند به ما. و اين موجب پيروزي شد و اين اسبابي بود كه خداي تبارك و تعالي فراهم كرد.
بدهند به جمهوري اسلامي . و هيچ زير بار كلمه زايد و ناقص نروند. هر چند ممكن است كمونيستها بروند در اطراف و ترويج كنند و . . . ولو اينكه آنها هم به واسطه شكستي كه خورده اند اعلام كردند كه ما هم جمهوري اسلامي مي خواهيم ! خوب هم كردند؛ يعني عقل هم كرده اند، تدبير هم كرده اند؛ براي اينكه اگر اين را نگفته بودند، آن وقت عددشان معلوم مي شد كه چند نفرند! حالا براي اينكه نفهمند مردم چند نفر هستند وخيال كنند كه خوب همه ايران كه به جمهوري اسلامي راي دادند، همه اينها هم كمونيست هستند به ما راي دادند! .
غلبه مشتهاي گره شده بر قدرتهاي مجهز