عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 325 -  مقصد الهي
صفحه : 325
را به اطراف بفرستند براي روشن كردن مردم ، اين لازم است كه عمل بشود. و غصه نخوريد كه درستان تعطيل مي شود! ان شاءالله مجال درس خواندن [داريد] - الحمدلله جوان هستيد و مجال درس خواندنتان هست . من هم يك طلبه بودم كه وقتي ديدم وضع اينطوري است درسم را رها كردم و رفتم ، و حالا هم آمدم پيش شما. الان هم تعطيل هست . نه مطالعه دارم نه درس دارم . مشغول همين خدمت به شما آقايان هستم .
مقصد الهي
در هر صورت اين نكته بود كه از اينكه حالا مثلا دو ماهي ، چهار ماهي درس تعطيل بشود، از اين نگراني نداشته باشيد. براي اينكه يكوقت انسان درس را تعطيل مي كند براي اينكه برود تعيش (1) بكند، براي اينكه برود تنبلي بكند؛ يكوقت درس را تعطيل مي كندبراي خدا. همان طور كه درس خواندن براي خدا ثواب و اجر دارد و ارزنده است پيش خداي تبارك و تعالي ، گاهي وقتها هم تعطيل درس و اشتغال به يك مطلب مهمي - بلكه مهمتر از درس - اين هم ارزنده است پيش خدا. الان تعطيل شما و رفتن در اطراف ودهات دوردست ، شهرها، دهات دوردست ، مقصد، مقصد الهي است . فرق نگذاريد بين اينكه در يك شهرستاني برويد و با يك جمعيت انبوهي مواجه باشيد، يا در يك دهي برويد و با يك جمعيت كمي . وقتي بنا شد مقصد الهي باشد، مابين اين و آن فرق نگذاريد بلكه گاهي آن اولي است . در شهرستانها - خوب - اقشار زياد هستند، آمال زياداست ، شايد هواي نفس در آنجا زيادتر باشد اما در قراء و قصبات و دهات دورافتاده اين مسائل كمتر است : هم افراد كم مي روند هم جمعيتهاي آنجا كم است ، هم آنها از فقرا و -عرض مي كنم - مستمندان هستند؛ طمع بين آنها كمتر است . از اين جهت جنبه الهي آنجابيشتر است . اينطور نباشد كه همه مجتمع بشوند در شهرهاي بزرگ . متفرق بشوند درشهرها و قصبات و دهات و - عرض كنم - قراء و همه جا، و همه را آگاه كنند كه رفراندم كه شد، همه بگويند جمهوري اسلامي مي خواهيم ؛ همين آرايشان را كه مي دهند. . . راي