عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 324 -  تعيين مقدرات مملكت به وسيله رفراندم
صفحه : 324
آن روزي كه اسلام محتاج به اين است كه فقها هم در ميدان بروند، بايد بروند. آن روزي كه اسلام محتاج به اين است كه حوزه ها تعطيل بشود و مشغول به يك كاري بشوند، براي حفظ بيضه اسلام بايد درسها تعطيل بشود. و امروز آن روزي است كه بسيار حساس است براي اسلام و مسلمين و ملت ما، كه شايد حساستر از اين موقع نباشد. و آن اين است كه سرنوشت مملكت اسلام بايد تعيين بشود.
تعيين مقدرات مملكت به وسيله رفراندم
فقط "جمهوري اسلامي "
از اين جهت لازم است كه آقايان ، اينهايي كه قدرت بر اين معنا دارند كه تشريف ببرند در بلاد و در محالي كه آشنا هستند يا غير آشنا، و مسائل را براي آنها بگويند و آنهارا روشن كنند و دعوت كنند به اينكه راي بدهيد به جمهوري اسلامي - اين هم با همين كلمه : نه يك حرف زيادتر و نه يك حرف كمتر - براي اينكه الان شياطين افتاده اند دنبال اينكه "جمهوري " محض ، همين جمهوري باشد، "جمهوري دمكراتيك " باشد و از اين حرفها، براي اينكه آقايان تشريف ببرند و رفع ابهام بكنند، اين خوب است . كه به همان طوري كه مدرسين محترم اينجا بنا دارند كه يك مثلا هياتهايي را به اطراف يا اشخاصي
حالا كه رژيم سلطنتي رفته و از بين رفته است - و قاعده هم اين بود كه از اول وجودپيدا نكند - حالا براي اينكه ما طرز حكومت را تعيين كنيم ، محتاج به يك فعاليتهايي است . البته در نظر من - شخص من - اين است كه احتياج به رفراندم هم نيست ؛ براي اينكه مردم آراي خودشان را در ايران اعلام كردند؛ با فريادها، با دادها اعلام كردند لكن براي اينكه يك اشكالي [پيش نيايد] مثلا، اگر يك دولتي اشكالي داشته باشد در اينكه خوب اين ثبت نشده است اين رفراندم ، تقاضا نشده است و بايد تقاضا بشود ثبت بشود،شمارش بشود آرا - براي اين ، بنابراين است كه يك رفراندمي بشود. و چون اين رفراندم يك رفراندم اساسي است كه مقدرات مملكت ما را تعيين مي كند و ما اگر بخواهيم يك حكومت اسلامي ، يك جمهوري اسلامي در ايران برقرار كنيم با اين رفراندم بايد بشود.