عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 32 -  حساسيت وضعيت كنوني ايران
صفحه : 32
دولتهاي نيمه مرده را نگه دارند و اين رژيم سلطنتي و اين قضايا.
رژيم سلطنتي ، خلاف عقل و قانون
اصلا رژيم سلطنتي از اول خلاف عقل بوده . خلاف قانون ، خلاف قانون اساسي است "رژيم سلطنتي "! در قانون اساسي ، در حقوق بشر، اين است كه هر ملتي بايد خودش سرنوشت خودش را تعيين كند يعني ما الان خودمان بايد سرنوشت خودمان را تعيين كنيم . ما حق نداريم سرنوشت اعقابمان را تعيين كنيم . اعقاب ما بعد مي آيند؛ خودشان سرنوشتي دارند، به دست خودشان بايد باشد، نه به دست من و شما.
"رژيم سلطنتي " اگر معنايش اين باشد كه يك سلطان خودش باشد و ملت تعيينش كند، اين رژيم سلطنتي نيست ؛ اين يك سلطاني است كه مردم تعيينش كرده اند كه شاه [باشد]. اما اگر مردم ما - فرض كنيم كه - تعيين بكنند سلطان را و اعقاب او را، آقاسرنوشت خود شما با شماست ؛ سلطان را سلطان كرديد، چون خودتان بوديد. بسيارخوب ، شما چه حقي داريد كه اعقاب يك كسي را كه براي يك كس ديگر مي خواهدسلطنت بكند شما تعيين مي كنيد؟ چه حقي دارند پدرهاي ما كه سرنوشت ما را تعيين بكنند؟ رژيم سلطنتي خلاف قانون اساسي است ، خلاف حقوق بشر است لهذا نبايدباشد. رژيم سلطنتي فاسد است همه اش . حالا فرضا كه خيلي عادل هم باشد لكن خلاف حقوق بشر است . وضع مملكت ما تا حالا يك چيز مخلوط درهمي است كه معلوم نيست اسمش چيست . اصلا معلوم نيست اسم اين چه است . ما مملكت را "مشروطه " اسمش رابگذاريم ، مشروطه كه اين نيست ، ديكتاتوري است . اما رژيم نيست ديكتاتوري .
حساسيت وضعيت كنوني ايران
من به شما آقايان عرض بكنم و به همه ملت ايران عرض بكنم كه امروز مملكت ما دريك موضع حساسي وارد شده است كه اين ملت بين موت و حيات است ؛ يا بايد تا آخراسير باشيم و احكام دين و اسلام دستخوش مفسده جوها باشد، يا حالا پيروزي را به دست بياوريم . امر داير بين اين دوتاست . هر فرد از افراد ملت كه در اين امر شركت نكند