عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 314 -  مفهوم نداشتن شكست در منطق اسلام
صفحه : 314
مفهوم نداشتن شكست در منطق اسلام
همين ملت قيام كرده است و به نفع همين ملت احكام آورده است : ان اكرمكم عن دالله اتقيكم (6)؛ خداي تبارك و تعالي به طبقات نگاه نمي كند كه اين طبقه بالاست ، اين نخست وزير است ، اين اعليحضرت همايوني است ، اين نمي دانم چه است ، اين سرداراست . نزد خداي تبارك و تعالي اينها هيچ مطرح نيست . در اسلام تقوا مطرح است . آنكه تقوا دارد، هر كه تقوايش زيادتر است ، پيش خدا كرامتش زيادتر است . آن كارمندي كه در كارمندي اش تقوا دارد، آن نخست وزيري كه در نخست وزيري اش تقوا دارد، تقواي سياسي دارد، آن وزرايي كه تقوا دارند، در كارهايي كه مي كنند متقي هستند، با خداهستند، آن رئيس جمهوري كه تقوا دارد، الهي است ، اينها كريمند. و اگر خداي نخواسته تقوا در كار نباشد، همه از نظر خدا منفي اند. آن روزي كه بر ملت تقوا پيدا بشود ملت برومند است ، كريم است ، پيش خدا "اكرم " است ؛ ان اكرمكم عندالله اتقيكم استثناء ندارد. پيغمبراكرم براي اينكه اتقاي ناس بود، اكرم ناس بود. اميرالمومنين براي اينكه بعد از رسول الله ،اتقي الناس بود، اكرم ناس بود. نسب و سبب ، اين حرفها توي كار نيست ؛ تقوا در كاراست . تقوا داشته باشيد تا بر همه مشكلات غلبه بكنيد. با خدا باشيد و از هيچ چيز باك نداشته باشيد. اتكال به خدا بكنيد و. . . از هيچ چيز نترسيد.
منطق منطق صدر اسلام است كه اگر بكشيم بهشت مي رويم ، و اگر كشته بشويم بهشت مي رويم . اين منطق شكست ندارد. منطق دنيا نيست كه اگر چنانچه بميرند، يا به جهنم مي روند يا به جايي بدتر از جهنم - اگر باشد! منطق منطق دين است . منطق منطق اسلام است ، منطق قرآن است . باك نيست وقتي كه تقوا بود، وقتي با خدا بوديم ، باك نيست كه مردم از ما اعراض كنند؛ دنيا پشت بر ما بكند. باك نبايد داشته باشيم براي اينكه خدا با شماست . و اگر خداي نخواسته عنايت او برداشته شد، همه عالم هم كه با شما باشند