عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 312 -  انهدام رژيم 2500 ساله توسط ملت
صفحه : 312
شما را توفيق بدهد، توفيق شهادت بدهد، توفيق عزت بدهد. شهادت عزت شماست .شما نترسيد از هيچ چيز. شما طبقه ملت ، كه حقيقت ملت شما هستيد، واقعيت ملت عبارت از همين توده است ، همين كارگر و صانع و بازاري و اين صنف اداري و كشاورز واينها توده حقيقي ملت است ، آنها كه چپاولها را كردند و رفتند، از ملت ما نيستند، شما ازهيچ چيز نترسيد كه با قدرت ايمان بر همه مشكلات ان شاءالله غلبه خواهد شد.
البته الان مي دانيد كه انقلاب است . و اين را بدانيد كه در تمام انقلاباتي كه از اول عالم واقع شده است تا حالا، انقلابي به اين سرعت و به اين كم ضايعه اي نبوده است . ما شهيدداديم ، بسيار هم داديم لكن در مقابل آنها كه قيام كردند و ميليونها آدم از آنها كشته شده است ، خرابيها برايشان واقع شده است ، ايران بحمدالله در تحت حمايت ولي امر- سلام الله عليه - ضايعاتش كم و عايداتش زياد. بالاتر از اين عايده چيست كه يك رژيم 2500 ساله ظلم را كه ريشه هايش در اعماق اين مملكت رفته بود شما كنديد در ظرف چند ساعت ؟! البته مقدماتش طولاني بود لكن آن وقت كه قيام حقيقي شد و آنهاخواستند كودتا بكنند - كودتا مي خواستند بكنند، اين كودتا بود - شما شكستيد در ظرف چندين ساعت و همه چيز را فرو ريختيد. آنها هرچه داشتند، هرچه خواستند خرابي كردند؛ هرچه توانستند خرابي كردند. خرابي كردند، رفتند و مملكت ما را به باد دادند ورفتند. الان ما يك خرابه در دستمان است . شما پنجاه و چند سال با ديكتاتوريها، بااختناقها، با بي ارزشي اي كه به شما دادند، شما را هيچ حساب مي كردند، شما پنجاه و چندسال ساختيد، تحمل كرديد. حالا بايد باز براي ساختن تحمل كنيد. گمان نكنيد كه ما يادولت يا - عرض مي كنم - قشري از دولت بتوانند، قشري از ملت بتوانند اين خرابه ها رابسازند. اين كار همه است ؛ همه ملت ، همه ملت مكلفند. اينهايي كه گاهي يك نغمه اي سر مي دهند، يك چيزي مي گويند [كه ] "پس چه شد، چرا، چرا" اينها مي خواهند تفرقه بيندازند. "چه شد" يعني چه ؟ بيشتر از اين چه بشود؟ ملتي كه تمام ابرقدرتها را با مشت
انهدام رژيم 2500 ساله توسط ملت