عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 311 -  مقصد الهي
صفحه : 311
اگر بخواهيد به اسلام و ملت خودتان خدمت بكنيد، اگر بخواهيد خدمت شما دوام داشته باشد، اگر بخواهيد خدمت شما پيش خداي تبارك و تعالي اجر داشته باشد، مقصدرا مقصد الهي كنيد؛ براي خدا قدم برداريد، مجاهده را براي خدا بكنيد، پاسداري رابراي خدا بكنيد. شما زحمت خيلي مي كشيد، زحمت خيلي كشيديد، شما به اسلام حق داريد لكن جهاد كنيد؛ جهاد نفس كنيد. اين شب زنده داريها كه الان مجاهدين ما دارندمي كنند، در اين دلهاي شب با خداي تبارك و تعالي مناجات كنيد. از خدا بخواهيد كه
تبارك و تعالي باشيد، آن نفس شما نفس طاهر، زكي و سعادتمند است ؛ و هر جا كه بشودو هر طور كه بشود، آن نفس زكيه سعادتمند سعادتمند است . در شكستها سعادتمند، درمردن [هم ] سعادتمند است . مردن انسان ، انسان طاهر، اول زندگي انساني اوست . اينجازندگي حيواني است ، زندگي محدود است . آن زندگاني انساني غيرمحدود مال يك عالم غير محدود است . اگر تصفيه كرديد، اگر نفس خودتان را تطهير كرديد، اگر اعمال خودتان را با قرآن كريم وفق داديد، با احكام اسلام وفق داديد، اگر اخلاق خودتان رااخلاق قرآن كرديد، اگر نفس خودتان را تصفيه كرديد، باك از هيچ چيز نداشته باشيد.مردن چيز سهلي است ، چيز مهمي نيست . اين است كه حضرت امير - سلام الله عليه -مولاي همه مي فرمود كه من به موت آنقدر انس دارم كه بيشتر از انسي كه بچه به پستان مادرش دارد. (3) براي اينكه او فهميده بود كه دنيا چيست و ماورا چيست ؛ فهميده بود كه موت يعني چه . موت حيات است . ما شهيد داديم لكن شهيدان ما زنده اند؛ پيش خدازنده اند، آنجا رزق مي خورند؛ ابدي هستند آنها(4). و ما هم از خدا مي خواهيم كه موفق به شهادت بشويم . يك آن است و سعادت هميشگي . زحمت يك آن ، سعادت هميشگي دنبالش ؛ سعادت هميشگي .
مقصد الهي