عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 310 -  رمز پيروزي
صفحه : 310
حساب مادي و روي حساب دنيايي ، يك جمعيت فاقد همه چيز، يك جمعيتي كه نه ارتش دارد، نه اسلحه دارد نه نظام دارد، هيچ يك از اينها را ندارد بر يك ارتشي كه همه چيز داشت ، بر يك ابر قدرتهايي كه همه چيز داشتند غلبه كرد. اين حساب معنوي است نه حساب مادي . روي حساب مادي درست نيست . آنها كه حسابهايشان روي ماديات است و روي دنياست بايد بيايند بگويند كه روي چه حسابي اين ملت غلبه كرد بر همه ابرقدرتها. كارتر كه از اول پشتيباني خودش را اعلام كرد؛ و با هياهو، با نطقها، با حرفها- پشت سر هم - اعلام پشتيباني كرد. آنهايي كه گفتند ما اسلحه مي آوريم ، ما كشتيهايمان مي آيد در آبهاي شما - آوردند هم بعضي را - و ما چه خواهيم و چه خواهيم كرد، كجارفتند؟ آنها فهميدند كه مسئله مسئله ماديات نيست ؛ بايد بفهمند اين را. نمي دانم مي فهمند يا نه ! بايد اين مطلب را بفهمند كه همه ابرقدرتها پشتيباني كردند، پشتيباني ازمحمدرضا كردند. خود او هم داراي همه چيز بود الا انسانيت ، الا شرف .
رمز پيروزي
روي موازين مادي ، روي موازين عادي بايد با يك يورش ، ما از بين رفته باشيم . بايدهمه ما يك لقمه آنها باشيم ! لكن قدرت ايمان ، پشتيباني خداي تبارك و تعالي ، اتكال به ولي عصر - سلام الله عليه - شما را پيروز كرد. برادران من ! از ياد نبريد اين رمز پيروزي را.اين وحدت كلمه اي كه در تمام اقشار ايران پيدا شد معجزه بود. كسي نمي تواند اين راايجاد كند؛ اين معجزه بود. اين امر الهي بود. اين وحي الهي بود نه كار بشر. رمز پيروزي شما اول ايمان ثابت ؛ و بعد وحدت كلمه . اين دو مطلب را حفظ كنيد. ايمان خودتان راقوي كنيد. شما يك موجود مادي نيستيد - [به قول ] آنهايي كه انسان را يك موجودمادي مي دانند، انسان را مثل ساير حيوانات مي دانند - شما يك موجودي هستيد كه هم جهت ماديت داريد و بالاتر، جهات معنويت . شما داراي يك نفس قدوسي هستيد. شماداراي يك نفس مجرد(2) هستيد كه اگر چنانچه در خدمت اسلام ، در خدمت خداي