عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 309 -  مجاهدت براي استقرار جمهوري اسلامي
صفحه : 309
ما متاسفيم از اين كشتارها، از اين وحشيگريهايي كه رژيم منحوس كرد؛ لكن متشكريم كه خون ما، خون جوانهاي ما در راه اسلام ريخته شد. اسلام از اين شهيدهاخيلي داشته است ، از اين عزيزها خيلي داشته است . و شما جوانها مثل جوانهاي صدراسلام به اسلام خدمت كرده ايد. اسلام داشت منسي (1) مي شد؛ اسلام را داشتند منهدم مي كردند، قرآن را داشتند زير چكمه ها از بين مي بردند. قيام شما جوانهاي ايران ، قيام شما ملت ايران كه قيام الهي بود، نهضت الهي بود، قرآن را زنده كرد، اسلام را زنده كرد؛حيات تازه به اسلام بخشيد.
مجاهدت براي استقرار جمهوري اسلامي
امروز ملت ما زنده است . امروز جوانهاي برومند ما زنده اند، ايستاده اند. اينها بودندكه ثابت كردند كه توپ و تانك اثر ندارد در مقابل ملت ، در مقابل ايمان . ايمان به خدا،ايمان به مبادي اسلامي بود كه شما را پيروز كرد. عزيزان من ! ايمان خودتان را قوي كنيد.گمان نكنيد كه قدرت مادي اين كار را كرد. روي حساب قدرت مادي ، قدرتهاي آنهاميليونها برابر شما بود؛ روي حساب دنيايي نبايد شما غلبه كنيد؛ آنها بايد با يك يورش شما را از بين ببرند لكن همه حسابهايي كه حسابگرها مي كردند باطل شد! و خودشان هم تصديق كردند كه اين نهضت موافق با هيچ حسابي نبود؛ [اين ] پيروزي موافق با هيچ حسابي نبود. آنها حسابهاي مادي را دارند، حسابهاي دنيايي را مي كنند. و البته روي
و من اميدوارم كه از اين به بعد باز همه ما، همه ما مجاهدت كنيم تا جمهوري اسلام رامستقر كنيم در اين مملكت و دست اجانب را همان طوري كه تا حالا قطع كرده ايم ، از اين به بعد هم نگذاريم سلطه پيدا كنند بر ما، و نخواهيم گذاشت . ما اجازه نخواهيم داد كه دولتهاي ابرقدرت در مقدرات مملكت ما دخالت كنند، در ارتش ما دخالت كنند، درفرهنگ ما دخالت كنند، در اقتصاد ما دخالت كنند. گذشت آن وقت كه اينها بدون چون و چرا دخالت مي كردند در اين امور.