عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 308 -  سخنراني در جمع گروهي از پاسداران "ادامه جهاد تا استقرار كامل "
سخنراني
مكان : قم
موضوع : ادامه جهاد تا استقرار كامل جمهوري اسلامي
حضار: جمعي از پاسداران انقلاب اسلامي
زمان : پيش ازظهر 14 اسفند 1357 / 6 ربيع الثاني 1399
صفحه : 308
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
من هميشه دعاگوي شماها، دعاگوي تمام اقشار ملت ، دعاگوي پاسداران انقلاب بوده ام و ان شاءالله خواهم بود. خداوند اين چهره هاي نوراني را به نور جمال خودش روشن تر فرمايد. خداوند شما پاسداران را عزت و عظمت عنايت فرمايد. خداوند شماهارا با سعادت و سلامت نفس در اين دنيا، و با سعادتهاي بزرگ و رحمت بزرگ خودش در آخرت محشور فرمايد.
نقش جوانان در پيروزي انقلاب
شماها قشر جوان بوديد، قشر جواني كه از همين توده ؛ نه در طبقه بالا كه همه چيز ما راآنها به باد دادند و نه آنهايي كه به خارج فرار كردند، يا بودند و اموال اين ملت را به يغمابردند. شما جوانهايي كه در متن توده ، در متن جامعه بوديد منت بر ما داريد. همه منت اسلام را دارند، ما منتي بر اسلام نداريم ؛ اسلام منت بر ما دارد، قرآن منت بر ما داردلكن من منت از شما مي كشم . شما جوانهاي قدرتمند، شما جوانهاي باايمان ، شماجوانهاي با قدم ثابت ، اين پيروزي را تحصيل كرده ايد. من - خدا مي داند - در مدرسه كه بعد از يكي - دو روز متوجه شدم به اين عكسهايي كه از جوانهاي ما در مدرسه هست ، كه البته اين بعض از آن شهيدان ما هستند، خدا مي داند كه بر قلب من چه مي گذرد و من چقدر متاسفم ، متاثرم . اينها جوانهاي خود ما هستند؛ اينها فرزندان من هستند. اين جوانهاي برومند براي اسلام شهيد شدند. خداوند آنها را با صاحب اسلام محشورفرمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه : 309
و من اميدوارم كه از اين به بعد باز همه ما، همه ما مجاهدت كنيم تا جمهوري اسلام رامستقر كنيم در اين مملكت و دست اجانب را همان طوري كه تا حالا قطع كرده ايم ، از اين به بعد هم نگذاريم سلطه پيدا كنند بر ما، و نخواهيم گذاشت . ما اجازه نخواهيم داد كه دولتهاي ابرقدرت در مقدرات مملكت ما دخالت كنند، در ارتش ما دخالت كنند، درفرهنگ ما دخالت كنند، در اقتصاد ما دخالت كنند. گذشت آن وقت كه اينها بدون چون و چرا دخالت مي كردند در اين امور.
امروز ملت ما زنده است . امروز جوانهاي برومند ما زنده اند، ايستاده اند. اينها بودندكه ثابت كردند كه توپ و تانك اثر ندارد در مقابل ملت ، در مقابل ايمان . ايمان به خدا،ايمان به مبادي اسلامي بود كه شما را پيروز كرد. عزيزان من ! ايمان خودتان را قوي كنيد.گمان نكنيد كه قدرت مادي اين كار را كرد. روي حساب قدرت مادي ، قدرتهاي آنهاميليونها برابر شما بود؛ روي حساب دنيايي نبايد شما غلبه كنيد؛ آنها بايد با يك يورش شما را از بين ببرند لكن همه حسابهايي كه حسابگرها مي كردند باطل شد! و خودشان هم تصديق كردند كه اين نهضت موافق با هيچ حسابي نبود؛ [اين ] پيروزي موافق با هيچ حسابي نبود. آنها حسابهاي مادي را دارند، حسابهاي دنيايي را مي كنند. و البته روي
ما متاسفيم از اين كشتارها، از اين وحشيگريهايي كه رژيم منحوس كرد؛ لكن متشكريم كه خون ما، خون جوانهاي ما در راه اسلام ريخته شد. اسلام از اين شهيدهاخيلي داشته است ، از اين عزيزها خيلي داشته است . و شما جوانها مثل جوانهاي صدراسلام به اسلام خدمت كرده ايد. اسلام داشت منسي (1) مي شد؛ اسلام را داشتند منهدم مي كردند، قرآن را داشتند زير چكمه ها از بين مي بردند. قيام شما جوانهاي ايران ، قيام شما ملت ايران كه قيام الهي بود، نهضت الهي بود، قرآن را زنده كرد، اسلام را زنده كرد؛حيات تازه به اسلام بخشيد.
مجاهدت براي استقرار جمهوري اسلامي
صفحه : 310
حساب مادي و روي حساب دنيايي ، يك جمعيت فاقد همه چيز، يك جمعيتي كه نه ارتش دارد، نه اسلحه دارد نه نظام دارد، هيچ يك از اينها را ندارد بر يك ارتشي كه همه چيز داشت ، بر يك ابر قدرتهايي كه همه چيز داشتند غلبه كرد. اين حساب معنوي است نه حساب مادي . روي حساب مادي درست نيست . آنها كه حسابهايشان روي ماديات است و روي دنياست بايد بيايند بگويند كه روي چه حسابي اين ملت غلبه كرد بر همه ابرقدرتها. كارتر كه از اول پشتيباني خودش را اعلام كرد؛ و با هياهو، با نطقها، با حرفها- پشت سر هم - اعلام پشتيباني كرد. آنهايي كه گفتند ما اسلحه مي آوريم ، ما كشتيهايمان مي آيد در آبهاي شما - آوردند هم بعضي را - و ما چه خواهيم و چه خواهيم كرد، كجارفتند؟ آنها فهميدند كه مسئله مسئله ماديات نيست ؛ بايد بفهمند اين را. نمي دانم مي فهمند يا نه ! بايد اين مطلب را بفهمند كه همه ابرقدرتها پشتيباني كردند، پشتيباني ازمحمدرضا كردند. خود او هم داراي همه چيز بود الا انسانيت ، الا شرف .
رمز پيروزي
روي موازين مادي ، روي موازين عادي بايد با يك يورش ، ما از بين رفته باشيم . بايدهمه ما يك لقمه آنها باشيم ! لكن قدرت ايمان ، پشتيباني خداي تبارك و تعالي ، اتكال به ولي عصر - سلام الله عليه - شما را پيروز كرد. برادران من ! از ياد نبريد اين رمز پيروزي را.اين وحدت كلمه اي كه در تمام اقشار ايران پيدا شد معجزه بود. كسي نمي تواند اين راايجاد كند؛ اين معجزه بود. اين امر الهي بود. اين وحي الهي بود نه كار بشر. رمز پيروزي شما اول ايمان ثابت ؛ و بعد وحدت كلمه . اين دو مطلب را حفظ كنيد. ايمان خودتان راقوي كنيد. شما يك موجود مادي نيستيد - [به قول ] آنهايي كه انسان را يك موجودمادي مي دانند، انسان را مثل ساير حيوانات مي دانند - شما يك موجودي هستيد كه هم جهت ماديت داريد و بالاتر، جهات معنويت . شما داراي يك نفس قدوسي هستيد. شماداراي يك نفس مجرد(2) هستيد كه اگر چنانچه در خدمت اسلام ، در خدمت خداي
صفحه : 311
تبارك و تعالي باشيد، آن نفس شما نفس طاهر، زكي و سعادتمند است ؛ و هر جا كه بشودو هر طور كه بشود، آن نفس زكيه سعادتمند سعادتمند است . در شكستها سعادتمند، درمردن [هم ] سعادتمند است . مردن انسان ، انسان طاهر، اول زندگي انساني اوست . اينجازندگي حيواني است ، زندگي محدود است . آن زندگاني انساني غيرمحدود مال يك عالم غير محدود است . اگر تصفيه كرديد، اگر نفس خودتان را تطهير كرديد، اگر اعمال خودتان را با قرآن كريم وفق داديد، با احكام اسلام وفق داديد، اگر اخلاق خودتان رااخلاق قرآن كرديد، اگر نفس خودتان را تصفيه كرديد، باك از هيچ چيز نداشته باشيد.مردن چيز سهلي است ، چيز مهمي نيست . اين است كه حضرت امير - سلام الله عليه -مولاي همه مي فرمود كه من به موت آنقدر انس دارم كه بيشتر از انسي كه بچه به پستان مادرش دارد. (3) براي اينكه او فهميده بود كه دنيا چيست و ماورا چيست ؛ فهميده بود كه موت يعني چه . موت حيات است . ما شهيد داديم لكن شهيدان ما زنده اند؛ پيش خدازنده اند، آنجا رزق مي خورند؛ ابدي هستند آنها(4). و ما هم از خدا مي خواهيم كه موفق به شهادت بشويم . يك آن است و سعادت هميشگي . زحمت يك آن ، سعادت هميشگي دنبالش ؛ سعادت هميشگي .
مقصد الهي
اگر بخواهيد به اسلام و ملت خودتان خدمت بكنيد، اگر بخواهيد خدمت شما دوام داشته باشد، اگر بخواهيد خدمت شما پيش خداي تبارك و تعالي اجر داشته باشد، مقصدرا مقصد الهي كنيد؛ براي خدا قدم برداريد، مجاهده را براي خدا بكنيد، پاسداري رابراي خدا بكنيد. شما زحمت خيلي مي كشيد، زحمت خيلي كشيديد، شما به اسلام حق داريد لكن جهاد كنيد؛ جهاد نفس كنيد. اين شب زنده داريها كه الان مجاهدين ما دارندمي كنند، در اين دلهاي شب با خداي تبارك و تعالي مناجات كنيد. از خدا بخواهيد كه
صفحه : 312
شما را توفيق بدهد، توفيق شهادت بدهد، توفيق عزت بدهد. شهادت عزت شماست .شما نترسيد از هيچ چيز. شما طبقه ملت ، كه حقيقت ملت شما هستيد، واقعيت ملت عبارت از همين توده است ، همين كارگر و صانع و بازاري و اين صنف اداري و كشاورز واينها توده حقيقي ملت است ، آنها كه چپاولها را كردند و رفتند، از ملت ما نيستند، شما ازهيچ چيز نترسيد كه با قدرت ايمان بر همه مشكلات ان شاءالله غلبه خواهد شد.
البته الان مي دانيد كه انقلاب است . و اين را بدانيد كه در تمام انقلاباتي كه از اول عالم واقع شده است تا حالا، انقلابي به اين سرعت و به اين كم ضايعه اي نبوده است . ما شهيدداديم ، بسيار هم داديم لكن در مقابل آنها كه قيام كردند و ميليونها آدم از آنها كشته شده است ، خرابيها برايشان واقع شده است ، ايران بحمدالله در تحت حمايت ولي امر- سلام الله عليه - ضايعاتش كم و عايداتش زياد. بالاتر از اين عايده چيست كه يك رژيم 2500 ساله ظلم را كه ريشه هايش در اعماق اين مملكت رفته بود شما كنديد در ظرف چند ساعت ؟! البته مقدماتش طولاني بود لكن آن وقت كه قيام حقيقي شد و آنهاخواستند كودتا بكنند - كودتا مي خواستند بكنند، اين كودتا بود - شما شكستيد در ظرف چندين ساعت و همه چيز را فرو ريختيد. آنها هرچه داشتند، هرچه خواستند خرابي كردند؛ هرچه توانستند خرابي كردند. خرابي كردند، رفتند و مملكت ما را به باد دادند ورفتند. الان ما يك خرابه در دستمان است . شما پنجاه و چند سال با ديكتاتوريها، بااختناقها، با بي ارزشي اي كه به شما دادند، شما را هيچ حساب مي كردند، شما پنجاه و چندسال ساختيد، تحمل كرديد. حالا بايد باز براي ساختن تحمل كنيد. گمان نكنيد كه ما يادولت يا - عرض مي كنم - قشري از دولت بتوانند، قشري از ملت بتوانند اين خرابه ها رابسازند. اين كار همه است ؛ همه ملت ، همه ملت مكلفند. اينهايي كه گاهي يك نغمه اي سر مي دهند، يك چيزي مي گويند [كه ] "پس چه شد، چرا، چرا" اينها مي خواهند تفرقه بيندازند. "چه شد" يعني چه ؟ بيشتر از اين چه بشود؟ ملتي كه تمام ابرقدرتها را با مشت
انهدام رژيم 2500 ساله توسط ملت
صفحه : 313
اسلام براي همه است . اسلام از توده پيدا شده است و براي توده كار مي كند؛ اسلام ازطبقه بالا پيدا نشده است . پيغمبر اكرم از همين جمعيت پايين بود، از همين توي جمعيت پاشد و قيام كرد. اصحاب او از همين مردم پايين بودند؛ از اين طبقه سوم بودند. آن طبقه بالا بالا مخالفين پيغمبر اكرم بودند. از همين توده پيدا شده است و براي همين جمعيت ،
البته مشكلات داريم ؛ الان ما مشكلاتمان زياد است لكن همه بايد دست به هم بدهيم تا حل مشكله بكنيم . من نمي توانم ، روحانيت هم نمي تواند، دولت هم نمي تواند، هيچ قشري از اقشار نمي توانند لكن يدالله مع الجماعه (5)؛ خداي تبارك و تعالي با جماعت است .جماعت روي هم وقتي كه اتفاق بر يك امري كردند، خداي تبارك و تعالي پشتيبان آنهاست . و ما حس كرديم اين مطلب را، ذوق كرديم اين مطلب را، كه اين جماعت ايران كه با هم شدند خدا پشتيبان آنها بود، و الان هم هست . كاري نكنيد كه عنايت خدا -خداي نخواسته - كم بشود؛ كاري نكنيد كه براي ولي عصر ايجاد نگراني بكنيد. تفرقه نداشته باشيد با هم ؛ با هم تفرقه اندازي نكنيد. با هم باشيد همه ؛ همه با هم جمهوري اسلام ، جمهوري اسلامي ؛ همه با هم . و من اميدوارم كه با تحقق جمهوري اسلامي وتوفيق ما و توفيق شما به اينكه يك همچو عدل اسلامي را مستقر كنيم ، گرفتاري همه مارفع بشود؛ گرفتاري كارمندها رفع بشود؛ گرفتاري كارگرها رفع بشود. دولت ، ما - همه -در صدد اين هستيم كه يك زندگي صحيح خوب براي كارمندها، براي طبقه ضعيف ،براي اين مستضعفيني كه سالهاي طولاني تحت فشار بودند، براي اين كارمنداني كه دركارخانه ها، كارگراني كه در كارخانه ها كار مي كنند، براي كشاورزها، براي همه . . . .
كوبيد، باز چه شد؟! ملتي كه يك دستگاه جابر را كه 2500 سال بر اين مملكت حكومت جابرانه كردند زير خاك كرد، باز چه شد؟! "چه شد" بايد گفت ؟!
عنايت الهي در پرتو اتحاد ملت
تقوا؛ رمز پيروزي و برتري
صفحه : 314
مفهوم نداشتن شكست در منطق اسلام
همين ملت قيام كرده است و به نفع همين ملت احكام آورده است : ان اكرمكم عن دالله اتقيكم (6)؛ خداي تبارك و تعالي به طبقات نگاه نمي كند كه اين طبقه بالاست ، اين نخست وزير است ، اين اعليحضرت همايوني است ، اين نمي دانم چه است ، اين سرداراست . نزد خداي تبارك و تعالي اينها هيچ مطرح نيست . در اسلام تقوا مطرح است . آنكه تقوا دارد، هر كه تقوايش زيادتر است ، پيش خدا كرامتش زيادتر است . آن كارمندي كه در كارمندي اش تقوا دارد، آن نخست وزيري كه در نخست وزيري اش تقوا دارد، تقواي سياسي دارد، آن وزرايي كه تقوا دارند، در كارهايي كه مي كنند متقي هستند، با خداهستند، آن رئيس جمهوري كه تقوا دارد، الهي است ، اينها كريمند. و اگر خداي نخواسته تقوا در كار نباشد، همه از نظر خدا منفي اند. آن روزي كه بر ملت تقوا پيدا بشود ملت برومند است ، كريم است ، پيش خدا "اكرم " است ؛ ان اكرمكم عندالله اتقيكم استثناء ندارد. پيغمبراكرم براي اينكه اتقاي ناس بود، اكرم ناس بود. اميرالمومنين براي اينكه بعد از رسول الله ،اتقي الناس بود، اكرم ناس بود. نسب و سبب ، اين حرفها توي كار نيست ؛ تقوا در كاراست . تقوا داشته باشيد تا بر همه مشكلات غلبه بكنيد. با خدا باشيد و از هيچ چيز باك نداشته باشيد. اتكال به خدا بكنيد و. . . از هيچ چيز نترسيد.
منطق منطق صدر اسلام است كه اگر بكشيم بهشت مي رويم ، و اگر كشته بشويم بهشت مي رويم . اين منطق شكست ندارد. منطق دنيا نيست كه اگر چنانچه بميرند، يا به جهنم مي روند يا به جايي بدتر از جهنم - اگر باشد! منطق منطق دين است . منطق منطق اسلام است ، منطق قرآن است . باك نيست وقتي كه تقوا بود، وقتي با خدا بوديم ، باك نيست كه مردم از ما اعراض كنند؛ دنيا پشت بر ما بكند. باك نبايد داشته باشيم براي اينكه خدا با شماست . و اگر خداي نخواسته عنايت او برداشته شد، همه عالم هم كه با شما باشند
صفحه : 315
خداوند به همه شما قدرت ، سلامت ، پايداري ، پاسداري ، پاسداري از انقلاب به همه شما عنايت كند؛ اما از اين به بعد هم محتاجيم به شما. همه ما محتاج به خدا هستيم ، و مامحتاجيم به اين قوا. ما محتاجيم به اين جوانهاي برومند، جوانهاي سرتاسر ايران . شما
فايده ندارد. همه ابرقدرتها با اين مرديكه (7) بودند فايده نكرد. همه دولتهاي عربي هم بودند؛ حالا آمدند مي گويند چه و چه . همانهايي كه آن وقت برادر بودند با اين ، پشتيباني مي كردند، همه برگشتند! رويشان را برگرداندند و پشت به او كردند! الان آن وسطنشسته ، همه دولتها پشت كردند به او؛ همه ملتها پشت كردند به او. عايله خودش هم پشت كرده است به او. شما خيال مي كنيد كه الان اين از دست همان عايله و داخله خودش راحت است ؟ همان داخله ، پدرش را در مي آورد. راحتي ديگر برايش نيست .
آن كسي كه بر ضد خدا قيام كند، بر ضد احكام خدا قيام كند، آن كسي كه خيانت كندبر اسلام ، خيانت كند بر مملكت مسلمين ، عاقبتش اين است . و اين عاقبت سهلي است ؛عاقبتهاي بالاتر در كار هست . اين الان بهشتش اين است كه در دنيا باشد با همه نكبت !اين موفق به توبه نخواهد شد. من نمي گويم نبايد بشود اما نخواهد شد! حضرت سجاد -سلام الله عليه - از قراري كه منقول است به يزيد ياد داد كه از چه راه توبه كن . حضرت مي گويند: حضرت زينب فرمود، آخر به اين ! ؟[امام سجاد پاسخ فرمودند]اين موفق نمي شود به توبه . كسي كه امام را بكشد موفق به توبه نمي شود. اگر موفق مي شد به توبه صحيح ، قبول مي كرد خدا لكن نمي شود. يعني قلب جوري مي شود، قلب انسان طوري مي شود كه ديگر براي انسان امكان ندارد آن قلب را از آن طبعي كه برايش واقع شده است ، از آن ظلمتي كه برايش واقع شده است ، بتواند نجات بدهد. دعا كنيد كه انسان اينطور نشود. خداوند در قلب انسان مهر نگذارد؛ يك مهري كه ديگر نتواند خودش هم هيچ كاري بكند.
عاقبت قيام بر ضد خدا
صفحه : 316
پاسداران بحق اسلاميد. شما مثل جوانهاي صدر اسلام هستيد. شما اسلام را نجات داديد. بايد از اين به بعد هم پاسداري كنيد كه اين انقلاب به ثمر واقعيش برسد. خداوندهمه شما را توفيق عنايت كند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته