عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 301 -  زن مربي انسان
صفحه : 301
ناخواسته بزك كرده بيرون بيايند و در انظار مردم فاسد قرار بگيرند. زنها بايد انسان باشند.زنها بايد تقوا داشته باشند. زنها مقام كرامت دارند. زنها اختيار دارند؛ همان طوري كه مردها اختيار دارند.
زن مربي انسان
لزوم مشاركت زنان و مردان در سازندگي
زنهايي كه مي خواهند ازدواج كنند، از همان اول مي توانند اختياراتي براي خودشان
خداوند شما را با كرامت خلق كرده است ، آزاد خلق كرده است . خداوندهمان طوري كه قوانيني براي محدوديت مردها در حدود اينكه فساد بر آنها راه نيابددارد، در زنها هم دارد. همه براي صلاح شماست . همه قوانين اسلامي براي صلاح جامعه است . آنها كه زنها را مي خواهند ملعبه مردان و ملعبه جوانهاي فاسد قرار بدهندخيانتكارند. زنها نبايد گول بخورند؛ زنها گمان نكنند كه اين مقام زن است كه بايد بزك كرده بيرون برود با سر باز و لخت ! اين مقام زن نيست ؛ اين عروسك بازي است نه زن . زن بايد شجاع باشد؛ زن بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت بكند. زن آدم ساز است ؛زن مربي انسان است .
خداوند شما زنهاي ايران را و شما زنهاي قم را از خطرات انسانهاي فاسد، انسانهايي كه حيوانند - به حسب واقع - حفظ كند. شما همان طوري كه تاكنون در نهضتها دخالت داشتيد و سهيم بوديد در اين نهضت و سهيم بوديد در اين پيروزي ، حالا هم باز بايدسهيم باشيد؛ و هر وقت اقتضا بكند نهضت كنيد، قيام كنيد. مملكت از خود شماست ان شاءالله . دست اجانب كوتاه شد از مملكت ، دست رشوه خواران و چپاولگران كوتاه شد، رفتند؛ مملكت از خود شماست . شما بايد بسازيد مملكت را. همه ملت ايران ، همه ملت ايران - چه بانوان و چه مردان - بايد اين خرابه اي كه براي ما گذاشته اند بسازند. بادست مرد تنها درست نمي شود؛ مرد و زن بايد با هم اين خرابه را بسازند.
حق زنان در وكالت براي طلاق