عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 300 -  حق دخالت زن در همه شئون از نظر اسلام
صفحه : 300
زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در جمهوري اسلام راي بايدبدهند. همان طوري كه مردان حق راي دارند زنها حق راي دارند. زنها را در اين دوره هاي اخير منحط كردند. از خيانتهاي بزرگي كه به ملت ما شد اين بود كه نيروي انساني ما را از دست گرفتند؛ نيروي جوانان ما را به عقب راندند، نيروي بانوان ما را به عقب راندند، بانوان ما را منحط كردند؛ خيانت كردند بر ملت ما. بانوان ما را ملعبه كردند؛بانوان ما را مثل عروسكها كردند. بانوان ما جنگجو بودند، اينها خواستند ننگجو باشند! وخدا نخواست . اينها اهانت به مقام زن كردند. اينها مي خواستند زن را مثل شي ء، مثل يك چيز، مثل يك متاع به اين دست و آن دست بگذرانند. اسلام زن را مثل مرد در همه شئون - در همه شئون - همان طوري كه مرد در همه شئون دخالت دارد زن هم دخالت دارد.همان طوري كه مرد بايد از فساد اجتناب كند، زن هم بايد از فساد اجتناب كند. زنها نبايدملعبه دست جوانهاي هرزه بشوند. زنها نبايد مقام خودشان را منحط كنند و خداي
عنايتي است كه بر مردان دارد. مردان بر ملتها حق دارند و زنها حق بيشتر دارند. زنهامردان شجاع را در دامن خود بزرگ مي كنند. قرآن كريم انسان ساز است ، و زنها نيزانسان ساز. وظيفه زنها انسان سازي است . اگر زنهاي انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شكست و انحطاط مبدل خواهند شد، شكست خواهند خورد، منحط خواهند شد. زنهاهستند كه ملتها را تقويت مي كنند، شجاع مي كنند. بانوان از صدر اسلام - در صدر اسلام -با مردان در جنگها هم شركت داشته اند. مقام زن مقام والاست ؛ عاليرتبه هستند. بانوان دراسلام بلندپايه هستند. ما مي بينيم و ديديم كه زنها، بانوان محترمات همدوش مردان بلكه جلو مردان در صف قتال ايستادند. بچه هاي خودشان را از دست دادند، جوانان خودشان را از دست دادند، و شجاعانه مقاومت كردند. ما مي خواهيم زن به مقام والاي انسانيت خودش باشد نه ملعبه (2) باشد؛ نه ملعبه در دست مردها باشد، در دست اراذل باشد.
حق دخالت زن در همه شئون از نظر اسلام