عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 30 -  ناآرامي و اغتشاش از ماموران دولت غير قانوني
صفحه : 30
شما ديديد كه ديروز اينهمه جمعيت ، امروز هم اينهمه جمعيت از اين طرف شهر تابهشت زهرا رفتند و آنهمه اجتماع بود، يك خلاف قانون ، يك خلاف عدالت ، يك كارخلاف اينها كردند؟ اگر كردند بگوييد. چطور مي شود كه گاهي وقتها اين كارها واقع مي شود؟ براي اين مي شود كه يكوقت مامورها بيرونند از اين جمعيت ، مي بينندنمي توانند توي اين جمعيت بايستند [چون ] اينها را غرقشان مي كنند؛ آن وقت هيچ ناراحتي واقع نمي شود، ناآرامي نيست ، تظاهر آرام ، رفت و آمد آرام ، همه چيزهايش
7- اشاره به تظاهرات گروهي به طرفداري از قانون اساسي ، به اشاره امريكا و بختيار.
8- شاه .
بدهند به اينكه نه ، ما هر چه ملت بگويد قبول داريم و هر چه كه ملت بگويد ما ردش نمي كنيم ، و ما هم تابع ملت هستيم و آزادي ! اگر شما تابع ملتيد، اين ملت ؛ اين ملت ايران .اين ملت ايران كه سر تا پاي ملت ايران . . . غير اين ده - بيست تا يا پنجاه تا يا صد تاچماق به دستي كه شما پول به او مي دهيد، يعني اينهايي كه پول بايد بدهند به او،مي دهند و مي اندازندشان به جان مردم . يا زن و بچه مثلا آن كارمندي كه تحت نظر آنهاهست مي آيد و شعار مي دهد، آن شعار مفتضح كه خودشان هم خجالت مي كشيدند! (7)آن يك شعار بود، اين هم يك شعار. اين سرنيزه آورده اينها را؟! اينها ملت نيستند؟! اين شعارهايي كه الان همه دارند مي گويند كه "مرگ بر اين سلطنت "، همه دارند مي گويندمرگ بر فلان مرد، (8) اينها ملت ايران نيستند؟ اينها هم باز از آن طرف مرزها با شناسنامه اشتباهي وارد شده اند؟! اين آقايان همه با شناسنامه اشتباهي وارد شده اند؟! اينهمه مردم كه توي اينجا هستند و هر روز هستند با شناسنامه [جعلي است ]؟! اينهمه مردم دهات وشهر و همه اينها كه فرياد مي زنند كه ما نمي خواهيم اين سلطنت فاسد را، اينها همه از آن طرف مرزها با شناسنامه [جعلي ] وارد شده اند؟! بايد دست بردارند. اگر واقعا اينها براي ملت دلسوز هستند بروند كنار.
ناآرامي و اغتشاش از ماموران دولت غير قانوني