عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 299 -  بانوان دوشادوش مردان در انقلاب
سخنراني
مكان : قم ، مدرسه فيضيه
موضوع : زن از ديدگاه اسلام
حضار: هزاران تن از بانوان قم
زمان : 13 اسفند 1357 / 5 ربيع الثاني 1399
صفحه : 299
بانوان دوشادوش مردان در انقلاب
درود بي پايان بر بانوان ايران ! سلام بر شما بانوان محترم ! رحمت خدا بر شماشيردلاني كه به همت والاي شما اسلام از قيد اسارت بيگانه بيرون آمد! سلام خداي تبارك و تعالي بر ملت ايران ، بانوان آنها و مردان آنها! شما بانوان شجاع دوشادوش مردان پيروزي را براي اسلام بيمه كرديد. من از تمام زنهاي ايران ، تمام بانوان ايران و ازبانوان قم تشكر مي كنم . خداوند از شما راضي باشد. امام عصر از شما دلخوش باشد. شمابا بچه هاي كوچك خودتان در خيابانها آمديد و از اسلام پشتيباني كرديد. من اخبار قم وساير بلاد را مي شنيدم ؛ من اخبار "چهارمردان "(1) را مي شنيدم . من در خودم غروراحساس مي كنم براي اين شجاعتها. بانوان ايران و بانوان قم و ساير بلاد، در اين پيروزي پيشقدم هستند. آنها مردان را تشجيع كردند. مردان ما مرهون شجاعتهاي شما زنهاي شيردل هستند. من مرهون هم مرد[ان محترم ] و هم بانوان محترمات هستم .
عنايت اسلام به زنان
اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد. اسلام در وقتي كه ظهور كرد در جزيره العرب ،بانوان حيثيت خودشان را پيش مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را سربلند وسرافراز كرد، اسلام آنها را با مردان مساوي كرد. عنايتي كه اسلام به بانوان دارد بيشتر از
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه : 300
حق دخالت زن در همه شئون از نظر اسلام
عنايتي است كه بر مردان دارد. مردان بر ملتها حق دارند و زنها حق بيشتر دارند. زنهامردان شجاع را در دامن خود بزرگ مي كنند. قرآن كريم انسان ساز است ، و زنها نيزانسان ساز. وظيفه زنها انسان سازي است . اگر زنهاي انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شكست و انحطاط مبدل خواهند شد، شكست خواهند خورد، منحط خواهند شد. زنهاهستند كه ملتها را تقويت مي كنند، شجاع مي كنند. بانوان از صدر اسلام - در صدر اسلام -با مردان در جنگها هم شركت داشته اند. مقام زن مقام والاست ؛ عاليرتبه هستند. بانوان دراسلام بلندپايه هستند. ما مي بينيم و ديديم كه زنها، بانوان محترمات همدوش مردان بلكه جلو مردان در صف قتال ايستادند. بچه هاي خودشان را از دست دادند، جوانان خودشان را از دست دادند، و شجاعانه مقاومت كردند. ما مي خواهيم زن به مقام والاي انسانيت خودش باشد نه ملعبه (2) باشد؛ نه ملعبه در دست مردها باشد، در دست اراذل باشد.
زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در جمهوري اسلام راي بايدبدهند. همان طوري كه مردان حق راي دارند زنها حق راي دارند. زنها را در اين دوره هاي اخير منحط كردند. از خيانتهاي بزرگي كه به ملت ما شد اين بود كه نيروي انساني ما را از دست گرفتند؛ نيروي جوانان ما را به عقب راندند، نيروي بانوان ما را به عقب راندند، بانوان ما را منحط كردند؛ خيانت كردند بر ملت ما. بانوان ما را ملعبه كردند؛بانوان ما را مثل عروسكها كردند. بانوان ما جنگجو بودند، اينها خواستند ننگجو باشند! وخدا نخواست . اينها اهانت به مقام زن كردند. اينها مي خواستند زن را مثل شي ء، مثل يك چيز، مثل يك متاع به اين دست و آن دست بگذرانند. اسلام زن را مثل مرد در همه شئون - در همه شئون - همان طوري كه مرد در همه شئون دخالت دارد زن هم دخالت دارد.همان طوري كه مرد بايد از فساد اجتناب كند، زن هم بايد از فساد اجتناب كند. زنها نبايدملعبه دست جوانهاي هرزه بشوند. زنها نبايد مقام خودشان را منحط كنند و خداي
صفحه : 301
ناخواسته بزك كرده بيرون بيايند و در انظار مردم فاسد قرار بگيرند. زنها بايد انسان باشند.زنها بايد تقوا داشته باشند. زنها مقام كرامت دارند. زنها اختيار دارند؛ همان طوري كه مردها اختيار دارند.
زن مربي انسان
لزوم مشاركت زنان و مردان در سازندگي
زنهايي كه مي خواهند ازدواج كنند، از همان اول مي توانند اختياراتي براي خودشان
خداوند شما زنهاي ايران را و شما زنهاي قم را از خطرات انسانهاي فاسد، انسانهايي كه حيوانند - به حسب واقع - حفظ كند. شما همان طوري كه تاكنون در نهضتها دخالت داشتيد و سهيم بوديد در اين نهضت و سهيم بوديد در اين پيروزي ، حالا هم باز بايدسهيم باشيد؛ و هر وقت اقتضا بكند نهضت كنيد، قيام كنيد. مملكت از خود شماست ان شاءالله . دست اجانب كوتاه شد از مملكت ، دست رشوه خواران و چپاولگران كوتاه شد، رفتند؛ مملكت از خود شماست . شما بايد بسازيد مملكت را. همه ملت ايران ، همه ملت ايران - چه بانوان و چه مردان - بايد اين خرابه اي كه براي ما گذاشته اند بسازند. بادست مرد تنها درست نمي شود؛ مرد و زن بايد با هم اين خرابه را بسازند.
حق زنان در وكالت براي طلاق
خداوند شما را با كرامت خلق كرده است ، آزاد خلق كرده است . خداوندهمان طوري كه قوانيني براي محدوديت مردها در حدود اينكه فساد بر آنها راه نيابددارد، در زنها هم دارد. همه براي صلاح شماست . همه قوانين اسلامي براي صلاح جامعه است . آنها كه زنها را مي خواهند ملعبه مردان و ملعبه جوانهاي فاسد قرار بدهندخيانتكارند. زنها نبايد گول بخورند؛ زنها گمان نكنند كه اين مقام زن است كه بايد بزك كرده بيرون برود با سر باز و لخت ! اين مقام زن نيست ؛ اين عروسك بازي است نه زن . زن بايد شجاع باشد؛ زن بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت بكند. زن آدم ساز است ؛زن مربي انسان است .
صفحه : 302
قرار بدهند كه نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حيثيت خودشان . مي توانند از اول شرطكنند كه اگر چنانچه مرد فساد اخلاق داشت ، اگر بد زندگي كرد با زن ، اگر بدخلقي كرد بازن ، وكيل باشند در طلاق ، اسلام براي آنها حق قرار داده است . اسلام اگر محدوديتي براي مردان و زنان قايل شده است همه به صلاح خودتان بوده است . تمام قوانين اسلام ،چه آنهايي كه توسعه مي دهد چه آنهايي كه تحديد مي كند، همه بر صلاح خود شماست ،براي خود شماست . همان طوري كه حق طلاق را با مرد قرار داده است ، حق اين را قرارداده است كه شما در وقت ازدواج شرط كنيد با او كه اگر چه كردي يا چه كردي ، من وكيل باشم در طلاق . و اگر اين شرط را كرد ديگر نمي تواند او را معزول كند. اگر اين . . . شرطدر ضمن عقد واقع شد نمي تواند او را ديگر محدود كند، نمي تواند اخلاق بد انجام بدهد. و اگر مردي با زن خودش بدرفتاري كرد، در حكومت اسلام او را منع مي كنند؛ اگرقبول نكرد تعزير مي كنند، حد مي زنند؛ و [باز] اگر قبول نكرد مجتهد طلاق مي دهد.خداوند همه شما را با عزت ، سلامت ، سعادت ، با ايمان كامل ، با تربيت صحيح ، بافرهنگ صحيح ، خداوند همه شما را با سعادتها . . . قرين كند. سلام بر شما زنها، بانوان عزيز محترم !