عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 295 -  همه "حزب الله " باشيم
صفحه : 295
معاني غافل بودند، يا عمدا غفلت كردند؛ اين اختلافات بين ملتها با ملتهاي ديگر، دولتهابا دولتهاي ديگر، اين اختلاف تحقق پيدا كرد و اين اختلافات موجب اين شد كه آنها ازممالك اسلامي به طور وافر بهره برداري بكنند، و مسلمين نتوانند در مقابل آنهاعرض اندام كنند.
همه "حزب الله " باشيم
ما مسلمين بر همه مان واجب است كه اسلام را به آنطور كه هست در دنيا عرضه كنيم .همه ما تحت يك حزب و آن "حزب الله " است ، باشيم ؛ احزاب مختلفه در كار نباشد؛جناحهاي مختلف در كار نباشد. علماي هر ملتي ، ملت خودشان را آگاه كنند به نقشه هايي كه اجانب و مستعمرين كشيده اند براي تفرقه اندازي ؛ اين تكليفي است كه بر همه رهبران مذهبي لازم است كه انجام دهند.
بر مسلمين است كه اسلام را به آنطور كه هست بر جوامع بشري عرضه كنند. اسلام اگرآنطور كه هست عرضه بشود، همه مشتري او هستند. اسلام را واژگونه معرفي كردند؛اسلام را محبوس كردند در مساجد و در مدارس علوم قديمه ، كه آنها هم محصورشده اند در بعض از كتب اسلام . اينهمه به واسطه تبليغاتي بوده است كه از صدها سال قبل ،از آن وقتي كه خارجيها به اين ممالك اسلامي دست يافته اند، اين نقشه اي بوده است كه آنها كشيدند و از همه اطراف ، اسلام را از نظر خود مسلمين هم حتي انداختند و بد معرفي كردند؛ و روحانيون و رهبران مذهبي [را] - كه بايد اسلام را ترويج و معرفي كنند و پيش ببرند - از نظر جامعه ، در اين سالهاي طولاني انداخته اند؛ به طوري كه فاصله ما بين قشرهاي اسلامي ، در محيط داخلي خودشان هم واقع شده است ؛ بين دانشگاه وروحانيت ، بين بازار و ادارات ، بين قشون و ملت ، بين كارگران و كارمندان ؛ تمام اينها را باهم به اصطلاح وادار كردند؛ دامن زدند به اين اختلافات ، و با تبليغات دامنه داري اين اختلافات را القا كردند بين مردم ، تا اينكه بهره برداري كنند.
ملت ما كه در طول تاريخ زير يوغ استبداد شاهنشاهي بوده است و اخيرا از زمانهاي