عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 292 -  بن بست براي شاه
صفحه : 292
اينها - اين خاندان - به سر ملت ما چه آورده اند. خزاين اين ملت را اينها - همه آن را -چاپيدند و بردند. زمان رضا شاه ، چمدانهاي زياد از جواهر پر كردند و در دريا - وقتي كه در كشتي نشستند و بردند او را - بين دريا يك بلمي آوردند متصل كردند، رضا شاه رانشاندند توي آن . كشتي را با جواهرات بردند انگلستان ! خورد و رفت ! اين در زمان اوبود.
در زمان اين هم ، قبل از اينكه برود، همه چيزش را بسته بندي كردند و بردند.جواهرات را بردند؛ همه چيز را تقريبا غارت كردند و رفتند. اين مملكت ، نفت كه مهمترين چيز اين مملكت است ، دارايي اين مملكت است و بايد نسلهاي آتيه از اين استفاده بكنند، اگر بيست سال ديگر اين [شاه ] بود، ديگر نفت نداشتيد. خودش هم مي گفت كه نفت ما بيشتر از بيست و چند سال نيست ! (1) براي اينكه نفت را همين طورلوله هايش را باز كردند و دادند به غير. در مقابلش چه گرفتند؟ براي امريكا - كه نمونه بارزش است - نفتها را دادند، در مقابل آن پايگاه براي امريكا درست كردند نه اينكه اسلحه به ما دادند! اين صورت مسئله بود كه اينها در مقابل نفت اسلحه به ما دادند؛اسلحه اي كه به ما دادند، اسلحه اي است كه ما نمي توانيم استعمالش كنيم ! الان درمملكت ما كسي نيست كه بتواند اين اسلحه ها را استعمال كند. اين اسلحه را دادند كه پايگاه باشد، كه اگر يكوقتي با شوروي مثلا اينها جنگشان شد، ايران پايگاه آنها باشد. وپايگاههاي زياد درست كردند. هم نفت را بردند هم به نفع خودشان عوض را دادند! هردواش به جيب خود آنها رفته [است ]. اينها يك همچو خيانتي به اين مملكت كردند.
بن بست براي شاه
و باز در خليج مي گوييد هستند اشخاصي كه خيلي شاه دوستند! ديگر حالا بايداستخوان پوسيده او را بپرستند! اين خائنها بايد استخوان پوسيده او را بپرستند. اين حال