عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 287 -  جندالله يا جند شيطان ؟
صفحه : 287
اينطور نباشد كه حالا بگوييد كه حالا كه وقت نهضت است ديگر درس هيچي ! اين غلط است . علم همه چيز است ؛ علم همه جهات است . حضرت امير براي علم شمشيرمي زد، براي توحيد شمشير مي زد، براي بسط فقه شمشير مي زد. خيال نكنيد كه حالا كه ماوارد شديم در مسائل سياسي ، ديگر نبايد وارد به مسائل علمي بشويم . شما كه جوانيدبايد فقاهت ايجاد كنيد، فقاهت در خودتان ايجاد كنيد؛ بايد فقيه بشويد، فقيه ، از او كارمي آيد اما فقيه مهذب ، طلبه مهذب ، انسان مهذب ، ملت مهذب . همه بايد اخلاق خودشان را تهذيب كنند، همه بايد جهاد با نفس بكنند لكن شماها اولي هستيد. شمايي
"زيارت جامعه " است ؛ "ساسه العباد". چطور امام را به سياست آره ، اما آخوند را به سياست نه ؟! حضرت امير يك مملكت را اداره مي كرد، سياستمدار يك مملكت بود؛آن وقت آخوند را به سياست چه ؟! اين مطلبي بود كه مستعمر(6) براي اينكه آخوند راجدا كند از دولت و ملت ، القا كردند به او؛ آخوند هم باورش آمد! خود آخوند با مامبارزه مي كند كه شما چكار داريد به سياست ! "اين آخوند سياسي است "! اين چيزي بوده است كه ما را . . . به عقب راند. آخوند نمونه اسلام است .
جندالله يا جند شيطان ؟
اسلام همه چيز است . قرآن همه چيز است . قرآن "انسان درست كن " است ، كتاب انسان سازي است . قرآن همه چيز دارد: سياست دارد، فقه دارد، فلسفه دارد، همه چيزدارد. انسان همه چيز است و بايد همه احتياجاتش را قرآن تامين بكند. انسان يك اعجوبه اي است كه همه عالم است ، و قرآن يك اعجوبه اي است كه اداره انسان را به همه اقشار مي كند. در عين حالي كه فقيه درست مي كند، حكيم درست مي كند، فيلسوف درست مي كند، شمشيرزن درست مي كند، جنگجو درست مي كند. فقيه بايد جنگجو هم باشد؛ فقيه بايد سياف (7) باشد، ولي فقيه هم باشد و فقهش را از دست ندهد.