عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 285 -  ضرورت اتحاد روحانيون با يكديگر
صفحه : 285
اينكه چشيدند آن مزه اي را كه وحدت داشت در بين ما. آنها عذاب او را چشيدند! الان درصدد اينند كه شماها را متفرق كنند، از هم جدا كنند شما را: خودتان را از هم جدا كنند،شما را از قشرهاي ديگر جدا كنند، دانشگاه را از دانشگاههاي اسلامي - دانشگاه علوم قديمه - جدا كنند، قشرهاي متجدد و متنور(3) را از شماها جدا كنند. چنانچه در دويست -سيصد سال به اين طرف اين نقشه بوده است . نقشه اي بوده است كه ايران را ويران نگه دارند براي پيشرفت [خودشان ]. شما مطالعه كنيد كتبي كه در اين باب هست . ايران رانمي شود ويران كرد الا به ويران كردن جناحها؛ نمي شود فتح كرد الا به اينكه شما را از هم جدا كنند.
روحانيون با هم بايد باشند؛ اينها همه لشكر امام زمان هستند: همه با هم . اگر خداي نخواسته در صفوف شما يك خللي پيدا بشود، اين خلل خلل شيطاني است ، براي هواهاي نفس است ؛ و اگر اين خلل پيدا بشود، در ملت خلل واقع مي شود. در ملت اگرخلل واقع شد، آنهايي كه در كمين هستند حمله خواهند كرد و شما را از بن خواهند كند.اين دفعه اگر خداي نخواسته اينها غلبه بكنند، نه از روحاني چيزي باقي مي گذارند و نه ازمتنورالفكر، منورالفكر؛ نه از قشر جديد چيزي باقي مي گذارند و نه از قشر قديم . اينهافهميدند كه با اين وحدت ما قدم برداشتيم استعمار را شكست داديم ؛ اما شكستي كه اولش است . اگر چنانچه خداي نخواسته يك خللي واقع بشود، خداي تبارك و تعالي ازشما ناراضي است ، از قشر روحاني ناراضي است . روحاني مبداء امور است . اگر خللي واقع بشود: اذا فسد العالم فسد العالم ؛ (4) عالم فاسد عالم را متعفن مي كند؛ تعفن عالم ، عالم را متعفن مي كند. در جهنم از تعفن عالم پناه مي برند به آتش ! و اين تعفن تعفن توجه به دنياست ،توجه به مقام است ، توجه به رياست است . از اين چيزها اجتناب كنيد.
ضرورت اتحاد روحانيون با يكديگر