عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 283 -  در كمين بودن دشمنان انقلاب
صفحه : 283
و بحمدالله تاكنون پيشرفتهاي چشمگيري شد، به طوري كه اين نهضت نمونه است در همه نهضتهايي كه در طول تاريخ واقع شده است . يعني نهضتي است كه همه قشرها[بودند]. من گمان نكنم كه در تاريخ نهضتي كه بچه كوچولو هم همان شعار پيرمرد وشعار جوان را بدهد، تحقق پيدا كرده باشد. چنانچه نهضتي كه اينطور يك همچو قدرت غول وار را و با پشتيبانيهاي ابرقدرت - اين نهضت با دست خالي پيش ببرد، اين هم يك امر غيبي بود. ما نبايد غرور پيدا كنيم كه ما كرديم ؛ خداست كه اين كارها را به اراده مقدسه خودش انجام داد.
حالا هم صفهاي ما بايد فشرده تر بشود. يك قشر نمي تواند اين خرابيها را ترميم كند.همه با هم ، همه با هم ، تمام اقشار با هم به پيش ! اگر چنانچه از اين به بعد سستي بشود،خداي نخواسته اين نهضت رو به سستي برود، آنها در كمينند؛ و دشمنهاي ما دست برنداشته اند. اينجا مملكت نفت است ، اينجا مملكت چيزهاي ديگر؛ ذخاير زيرزميني زياد است . آنها دست از اينجا برنمي دارند. اينجا سرحدي است كه براي آنها قضيه سوق الجيشي در كار است . آنها به اين زودي دست برنمي دارند. لكن ملت ما بايد
و يك قدري تعويق انداخته بوديم ، شايد تا حال اگر تعويق انداخته بوديم اينها كارهاي خودشان را كرده بودند و نقشه هايي كه بايد بكشند پياده كرده بودند، و ما را تا آخر ديگرنمي گذاشتند كاري بكنيم . شايد ما را ديگر نمي گذاشتند به اين حدود بياييم . لكن من روي همان معنا - از كارهاي اينها و از سفارشات اينها - اطمينان پيدا كردم به اينكه مسئله اي در كار است . رفقا هم كه به من مي گفتند خوب است كه يك قدري تعويق بيندازيد، مي گفتم نمي شود، براي اينكه اينها دشمنهاي ما هستند كه مي گويند نرو. اگرچنانچه اينها همچو چيزي نمي گفتند خوب يك چيزي بود؛ اما اينها دشمنهاي ما هستندكه مي گويند حالا نرو، زودرس است حالا! براي آنها زودرس بود لكن به ما مي گفتند كه حالا رفتن شما زودرس است ! از اين جهت من آمدم .
در كمين بودن دشمنان انقلاب