عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 28 -  موهبت الهي به ستمگر و خيانتكار؟!
صفحه : 28
آقا دولتي كه منشعب مي شود، منشاش عبارت از يك شاهي است كه مخلوع است ،يك شاهي است كه خائن است ، يك شاهي است كه پسر رضا شاه است كه مجلس موسسان سرنيزه اي فرمايشي درست كرد - اين را كه ما يادمان هست ديگر [كه ] مجلس موسساني كه درست كرد، با سرنيزه مجلس موسسان را درست كرد - وقتي با سرنيزه مجلس موسسان درست مي شود، اين مجلس موسسان قانوني است ؟
حالا هم بعد از اينكه اين آدم اين حرف را زد و قبلش هم همين طور حكومت آشتي درست كرد - "دولت آشتي " - دولت آشتي او همان بود كه اينقدر جمعيت و جوانهاي ما رابه خون و خاك كشيدند [با] اين "آشتي " آنها، حالا هم يكي ديگر را آوردند توي كار. نه او آورده ، امريكاست آقا! همه بدبختي ما از اين امريكا و شوروي و انگلستان است . حالاهم يكي ديگر را روي كار آوردند(4) كه با حربه "مليت "، با حربه "آزاديخواهي "، همان "آزاديخواهي " كه خود آن مردك گفت "آزادزنان و آزادمردان "، همان "آزادي " رامي خواهند بدهند! همان آزادي كه مي گفت من آزادي دادم به ملت ؛ در صورتي كه پشتش مسلسل بود و توپ بود و تانك بود.
اين يك دليل بر اينكه اين مرد سلطنتش قانوني نيست . و اما دليل ديگرش بر اينكه قانوني نيست اين است كه به حسب قانون اساسي ، سلطنت يك "موهبتي است الهي "- حرف مفتي است كه حالا من نقل مي كنم ، حرف مزخرفي است - يك موهبتي است الهي كه ملت مي دهند به شخص "اعليحضرت ". اگر "موهبت الهي " است ، ملت مي دهديعني چه ؟! چطور ممكن است كه يك موهبت الهي به يك ظالم خدا موهبت بكند؟!چطور امكان دارد كه خدا يك كسي [را] كه فوجها از مسلمانها را از بين برده ، اين همه خيانت به اسلام و مسلمين كرده ، خداي تبارك و تعالي او را تاييدش كند؟! "موهبت " به اوبكند؟! عنايت به او داشته باشد؟!
موهبت الهي به ستمگر و خيانتكار؟!
4- شاپور بختيار.