عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 278 -  اسلام ، مكتب انسان سازي
صفحه : 278
ملت ايران ، سرتاسر ملت ايران ، با هم هم صدا شدند. و اين قدرت الهي بود كه طاغوت راشكست ؛ اين قدرت الهي بود كه ابرقدرتها را از بين برد، و خواهد برد. ما ديگر اجازه نمي دهيم ابرقدرتها دخالت در مملكت ما بكنند.
اسلام ، مكتب انسان سازي
روحانيون احياگران اسلام
مكتب اسلام مكتب تهذيب است ؛ قرآن كتاب آدم سازي است ؛ اتكال به قرآن بكنيد. تعليم از تعاليم عاليه اسلام بگيريد؛ اسلام انسان درست مي كند، همانكه اجانب ،ابرقدرتها از او مي ترسند؛ از انسان مي ترسند و اسلام را مي كوبند چون مكتب انسان سازي است . از آدم مي ترسند و مدارس و دانشگاهها را مي كوبند. . . . اينجاهامركزي باشد كه آدم درست كنند؟! يك آدم يك ملت را درست مي كند. رسول اكرم
از اختلافات دست برداريد. رمز پيروزي ما اتحاد بود، همبستگي بود. از حوزه هاي علميه تجليل كنيد . . . به حرفهايي كه مي زنند و مي خواهند شما را از حوزه ها جدا كنند، ازمراجع جدا كنند، گوش ندهيد. اينها غرض دارند. اين حوزه هاي علميه است كه اسلام راتا حالا نگه داشته است . اگر روحانيون نبودند از اسلام خبر نبود. آنكه اسلام را زنده نگه داشته است در مواقع سياه ، در اين زمانهاي سياه ، همين روحانيين بودند. پشتيباني كنيد ازاينها.
حوزه هاي علميه در هر جا هست - در هر جا - حوزه هاي علميه هم بيدار بشوند، هرجا هستند. امروز روزي نيست كه حوزه هاي علميه مثل سابق عمل كنند. سابق وضع ديگرداشت ، حالا وضع ديگر. حوزه هاي علميه بيدار باشند. تقوا را، تقوا را، تقوا را نصب عين خود قرار بدهيد. فضلا، طلاب علوم دينيه ! تقوا، تقوا، تنزيه نفس ، مجاهده با نفس . يك مجاهد با نفس مي تواند بر يك امت حكومت كند. مجاهده كنيد، تهذيب كنيد . . .حوزه هاي خودتان را. همه بايد تهذيب كنند خودشان را؛ همه ملت موظفند كه تهذيب كنند.