عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 277 -  آزادي آرا در اسلام
صفحه : 277
نمونه بودن قم
آزادي آرا در اسلام
مردم در آرا آزاد[ند]. وقتي رفراندم اعلام شد، راي من حكومت جمهوري است ،"جمهوري اسلامي " است . هر كس ، هر كس كه تبعيت از اسلام دارد، جمهوري اسلامي بايد بخواهد. لكن ، تمام مردم آزادند كه آراي خودشان را بنويسند و بگويند، بگويند كه ما رژيم سلطنتي مي خواهيم ، بگويند كه ما برگشت محمدرضا پهلوي مي خواهيم ؛آزادند! بگويند كه ما رژيم غربي مي خواهيم ؛ "جمهوري باشد لكن اسلام نباشد"!
[از] اين آدمي كه مي گويد جمهوري باشد اسلام نباشد، بايد پرسيد كه از اسلام چه مي داني و چه ديدي ؟ چه بدي از اسلام ديدي ؟ بايد به آن گفت كه اين اسلام است كه طاغوت را قطع كرد نه مردم ؛ ايمان ، طاغوت را قطع كرد نه من و تو! از اسلام چه بدي ديدي ؟ آنكه مي گويد ما جمهوري دمكراتيك مي خواهيم يعني جمهوري به فرم غرب ،از اسلام چه بدي ديديد؟ چه مي دانيد از اسلام ؟ اسلام تامين آزادي ، استقلال ، عدل [است ]. اسلام شخص اول مملكتش با يكي از رعايا فرق نداشت بلكه پايين تر از او بوددر استفاده از ماديات . آزادي آرا در اسلام از اول بوده است ، در زمان ائمه ما- عليهم السلام - بلكه در زمان خود پيغمبر آزاد بود. حرفهايشان را مي زدند. ما حجت داريم . كسي كه حجت دارد از آزادي بيان نمي ترسد لكن توطئه را اجازه نمي دهيم . اينهاحرف ندارند، توطئه مي كنند. ما آنها را دعوت كرديم ، كساني را وادار كرديم كه دعوت كنند كه اگر حرفي داريد بياييد در تلويزيون بگوييد؛ مباحثه مي كنيم با هم . تا حالا حاضرنشدند.
من از عواطف ملت ايران و از عواطف هموطنيهاي خودم ، قميها [تشكر مي كنم ] من قبلا گفته بودم كه از قم "علم " منتشر مي شود، از قم "قدرت " منتشر شد. قم نمونه بود و من مفتخرم كه در قم هستم . من پانزده سال - يا قدري بيشتر - از شما دور بودم لكن دلم اينجابود؛ با شما بودم . شما غيرتمندان ، شما پاك جوانان ، سرمشق همه شديد. و الحمدلله تمام