عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 275 -  تضعيف اسلام در تضعيف دولت و ارتش است
صفحه : 275
شما ملت ايران پنجاه و چند سال - آنقدري كه جوانهاي ما، يك قدري مسنهاي مايادشان است يا بيست سال - آنكه همه شما تقريبا يادتان است - صبر بر همه مصايب كرديد تا صبرتان تمام شد. يك مقدار هم مهلت بدهيد كه دولت كار خودش را بكند.البته بعض انتصابات ، اشتباه بوده است - عمدا نبوده است ؛ دولت عمدا خلاف نمي كند.بعض انتصابات اشتباه بوده است . و همين طور ستاد ارتش - رئيس ستاد - خيانت عمدي نمي كند؛ نصب خائن را عمدا، نمي كند. اشتباه ممكن است . هر جا اشتباه شد تذكر بدهيد؛تضعيف نكنيد. آنهايي كه مي گويند شما بايد اينها را تضعيف كنيد يا تبليغاتي مي كنند كه
تمام آثار غرب را - تمام آثار فاسده ، نه آثاري كه تمدن است - تمام اخلاق فاسده غربي را، تمام نغمات باطله غربي را خواهيم زداييد. ما يك "مملكت محمدي " ايجاد مي كنيم .بيرق ايران نبايد بيرق شاهنشاهي باشد، آرمهاي ايران نبايد آرمهاي شاهنشاهي باشد؛بايد آرمهاي اسلامي باشد. از همه وزارتخانه ها، از همه ادارات ، بايد اين "شير وخورشيد" منحوس قطع بشود؛ علم اسلام بايد باشد. آثار طاغوت بايد برود. اينها آثارطاغوت است ؛ اين تاج آثار طاغوت است ؛ آثار اسلام بايد باشد.
آقا بيدار باشيد! دولت بيدار باش ! ملت بيدار باش ! كم كم شما را دوباره نكشانند به آنجا. از الان بايد اين مسائل حل بشود. البته تدريج هم مي خواهد؛ تدريج دارد اما شروع مي كنيم ، ما شروع مي كنيم ! البته مهلت هم مي دهيم به دولت ؛ بايد مهلت بدهيم . به اين حرفهايي كه زده مي شود در اطراف كه "چه شد، چه كرديد، چه خواهد شد"، به اينهاگوش ندهيد؛ اينها مي خواهند تضعيف كنند دولت ما را. تضعيف دولت ما تضعيف اسلام است . دولت دولت اسلام است . تضعيف ارتش ما تضعيف اسلام است . تضعيف نكنيد. البته تصفيه مي شود؛ تمام ادارات تصفيه مي شود، تمام وزارتخانه ها تصفيه مي شود. دزدها بيرون مي روند، خيانتكارها بيرون مي روند. لكن همه خيانتكار نيستند؛امنا باقي مي مانند، عزيزند.
تضعيف اسلام در تضعيف دولت و ارتش است