عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 274 -  مبارزه با فساد و محو آثار طاغوت
صفحه : 274
ما مبارزه با فساد را با دايره امر به معروف و نهي از منكر كه يك وزارتخانه مستقل بدون پيوستگي به دولت ، با يك همچو وزارتخانه اي كه تاسيس خواهد شد ان شاءالله مبارزه با فساد مي كنيم ؛ فحشا را قطع مي كنيم ؛ مطبوعات را اصلاح مي كنيم ؛ راديو رااصلاح مي كنيم ؛ تلويزيون را اصلاح مي كنيم ؛ سينماها را اصلاح مي كنيم . تمام اينها به فرم اسلام بايد باشد. تبليغات تبليغات اسلامي ، وزارتخانه ها وزارتخانه هاي اسلامي ،احكام احكام اسلام . حدود اسلام را جاري مي كنيم ؛ خوف از اينكه غرب نمي پسنددنمي كنيم .
مبارزه با فساد و محو آثار طاغوت
اين وضع استعماري برگردد. بايد تمام اين كاخهاي وزارتخانه را، وزارتخانه ها را كه ميليونها، ميلياردها مال ملت در آن صرف شده است ، بايد اينها تبديل بشود به يك چيزمعتدل اسلامي . اين فرم فرم خارجي است ، فرم اجنبي است ، فرم طاغوت است . دردادگستري "كاخ " درست شده است لكن دادگستري نيست ، دادخواهي نيست ، فقط كاخ است . كاخها بايد برود، دادخواهي به جاي آن بنشيند. بانكها بتدريج بايد تعديل بشود، و"ربا" بكلي قطع بشود.
غرب ما را خوار كرد؛ غرب روحيات ما را از بين برد. ما را غربزده كردند؛ ما اين غربزدگي را مي زداييم . ما با ملت ايران ، با همراهي ملت ايران ، با پشتيباني ملت ايران ،
من بايد به مصادر امور بگويم كه ، اخطار كنم كه ، اينقدر ضعف نفس به خرج ندهيد!دنبال اين نباشيد كه فرم غربي پيدا كنيد. بيچارگي ما اين است كه دنبال اين هستيم كه فرم غربي پيدا كنيم ، دادگستري ما دادگستري غربي باشد، قوانين ما قوانين غربي باشد.اينقدر ضعيف النفس نباشيد! ما قانون غني داريم ؛ ما قانون الهي داريم . آنهايي كه فرم غربي را بر فرم الهي ترجيح مي دهند، اينها از اسلام اطلاع ندارند. آنهايي كه مي گويندنمي شود اسلام را در اين زمان پياده كرد، براي اين [است ] كه اسلام را نشناخته اند؛نمي فهمند چه مي گويند.