عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 270 -  بيمه شدن اسلام با شهادتها
صفحه : 270
بيمه شدن اسلام با شهادتها
شما اين راه را تا اينجا رسانديد. اينها رفتند از ايران و يك مملكت خرابي و يك قبرستانهاي آبادي براي ما گذاشتند. قبرستانهاي ما را با قبرهاي جوانهاي ما آباد كردند ومملكت ما را خراب كردند. آشفتگي مملكت ما و از هم ريختگي مملكت ما طوري نيست كه بتوان با يكي دو سال و با مدت قليل جبران كرد. اين محتاج به اين است كه همه ملت ايران دست به هم بدهند و با هم اين خرابه را آباد كنند. ننشينند كه دولت آباد كند؛دولت نمي تواند آباد كند. ننشينند كه روحانيت آباد كند؛ روحانيت تنها نمي تواند آبادكند. همه با هم ، همه با هم ، از كشاورز و كارگر تا صانع و ملا، تا روحاني و دانشگاهي ، تااداري و ارتش ، همه با هم ، همه با هم بايد كمك كنند. اين نهضت كه تا اينجا رسيده است نيمه راه است ؛ فقط دزدها را بيرون كرديد، خرابكارها را بيرون كرديد؛ لكن خرابه مانده
خرابي كشور و آباداني گورستانها
من از شما ملت ايران و از شما قميها بايد تشكر كنم كه در اين قيام يكي دو ساله اخيرتمام نقشه هاي آنها را [نقش ] بر آب كرديد و عمال استعمار را از مملكت خودتان رانديد، و بقيه اي كه مانده اند اينها هم خواهند رانده شد. دست استعمار را كوتاه كرديد؛منفعت خواهان را، چپاولگران بين المللي را، دستشان را قطع كرديد. خون داديد، جوان داديد لكن خون و جوان شما به نفع اسلام و براي اسلام بود. اسلام عزيزتر از آن است كه ما خوف داشته باشيم كه خونمان يا جوانانمان در راه او شهيد شود. اسلام شهيدان زيادداشته است . اميرالمومنين - سلام الله عليه - شهيد اسلام است و براي اسلام شهادت پيداكرد. حسين بن علي در راه اسلام شهيد شد. ما باكي از شهادت نداريم ، ما باكي از كشته دادن نداريم . شما ملت ايران كه با خون خود، با جوانهاي خود اسلام را بيمه كرديد،دست اجانب را قطع كرديد، شما بر همه ما منت داريد. من از همه شما منت مي كشم ؛ من خادم همه شما هستم . من نمي توانم شكر اين نعمتي كه به ما داده است و آن ، غيرتمندان ايران - سرتاسر ايران - است ، نمي توانم از عهده شكر آنها برآيم .