عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 252 -  اسلام ، براي پيشرفت و ترقي بشر
صفحه : 252
اسلام قابل پياده شدن است . اگر اسلام قابل پياده شدن نباشد پس ما بگوييم خداي تبارك و تعالي نقص داشته در احكامش ! هان ؟! البته اسلام جلوگيري از مفاسد مي كند،جلوگيري از . . . اگر مقصود از اينكه حالا نمي شود اسلام را در حالا پياده كرد، مقصود اين است كه بايد سينماهاي ما با همان زنهاي لخت و با همان كارهاي زشت بايد بشود، البته
كه يك قدرت شيطاني و يك استبداد مبرمي را به هم زدند؛ اين را حساب مي كنند كه حالا كه آنها رفتند پس حالا باز هم هيچ چيز نشد! خيال كردند كه حالا بايد مثلا تا آنهارفتند يك دست غيبي بيايد و همه چيز را براي همه . . . اينها مفسد هستند؛ اينهامي خواهند مردم را اغوا كنند، و شماها بايد در مقابل آنها ايستادگي بكنيد؛ مردم راهدايت بكنيد. هر كس مي تواند، برود در اين كارخانه ها براي مردم صحبت كند، بفهماندكه اينها مي خواهند باز اوضاع سابق را، مي خواهند باز آن قلدريهاي سابق را برگردانند به صورت ديگر. البته ديگر شاه برگشتني نيست - شاه سابق - لكن مي خواهند با وضع ديگرهمان بساط را درست بكنند. بيدار كنيد مردم را، هوشيار كنيد مردم را؛ توي اين كارخانه ها اشخاص مطلع ، اشخاص بافهم از علما و غيره بروند آنجاها با مردم صحبت كنند؛ بفهمانند كه اينها چه اشخاصي هستند. اينها اشخاصي بودند كه بزرگانشان در خوددربار خدمت مي كردند، حالا آمدند اين حرفها را مي زنند! حالايي كه اين ملت پابرهنه اين پيروزي را برد، از اطراف دارند هجوم مي آورند و مي آيند به ايران براي اينكه دراين سفره شريك باشند! . . . بايد به مردم اينها را فهماند. و ما مي بينيم بعضي از اشخاص خيلي مبتذل از خارج آمدند و اينجا صحبت مي كنند و در راديو صحبت آنها را مي كنندكه اسلام نمي شود پياده بشود. خوب غلط مي كند اين آدم كه اين حرف را مي زند! بايددر مساجد بگوييد كه حق اين مطالب از براي آنها نيست ؛ چه مي دانيد اسلام چه است ؟!اينها رفتند در خارج خوابيدند، ملت ما پيش برده ، حالا آمدند به اين خيالات افتادند كه يك چيزي دست آنها بيايد! بايد اينها را علماي اعلام در مساجد بگويند.
اسلام ، براي پيشرفت و ترقي بشر