عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 251 -  لزوم مقابله با جوسازي در كارخانه ها
صفحه : 251
مثلا يكي از كمكهايي كه از آقايان ساخته است اين است كه در اين پادگانهايي كه اينها كسي را مي گذارند و در شهرباني ، در كلانتريها كه كسي مي گذارند تاييد كنيد.كارشكني نكنيد، اينطور نباشد كه يك دولتي در مقابل دولت باشد كه تضعيف بشود؛تاييد كنيد. يك دولتي است كه مال خودتان است حالا، مثل دولتهاي سابق نيست ، دولتي است كه مال خود شما هست ، دولتي است كه منشاء از اراده خود شما هست . اين را بايدتاييد كرد نه اينكه هر كاري كه آن مي كند، مقابلش يك چيزي بكنيد؛ يا همين طور اگركسي را تعيين كردند براي كلانتري يا براي ارتش در پادگانها، از او تاييد كنيد، كارشكني نكنيد. مردم [را] وادار كنيد كه تاييد كنند، مردم را ارشاد كنيد كه اينها را تاييد كنند تابتوانند رشته امور را به دست بگيرند و اين آشفتگيها به آخر برسد. يك مملكت آشفته است كه با همت شما بايد درست بشود، با همت علما بايد درست بشود، با همت - عرض مي كنم - همه طبقات بايد درست بشود.
الان هم يك آشفتگيهاي زيادي هست كه مفسدين افتادند توي مردم و پخش اكاذيب مي كنند؛ و مي روند در اين كارخانه ها به آنها مي گويند كه ببينيد هيچ چيز نشده !خوب ، آن بيچاره ها هم نمي دانند كه "هيچ چيز نشد" نبوده . آني كه شد حساب نمي كنند
ارتشي كه بايد از سر ساخته بشود، يك كشاورزي كه بايد از سر ساخته بشود، يك نابسامانيهايي كه هر كدامش صرف وقت لازم دارد. الان هر يك از اين [مقامات ] دولت كه پيش من مي آيند، وزرا مي آيند يا رئيس ارتش مي آيد، قرني مي آيد، ديگران مي آيند، خوب اينها همه شان من مي بينم كه عاجزند از اينكه بتوانند به اين زودي كار راانجام بدهند؛ و اينها هم حق دارند. اينطور نيست كه مسامحه مي كنند، جديت دارندمي كنند، مشغولند همه ؛ شب و روز مشغولند اينها؛ لكن وضع طوري است كه نمي شود به اين زودي انجام داد. بايد كمك كنيد به اينها.
تقويت دولت و پرهيز از كارشكني
لزوم مقابله با جوسازي در كارخانه ها