عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 25 -  جنايات جبران ناپذير شاه
صفحه : 25
گاهي گفته مي شود، گفته مي شد، به اينكه خوب شاه مي آيد توبه مي كند و توبه هم كرد؛ خوب ديگر چه مي گوييد؟ خدا كه توبه را قبول مي كند، شماها چه مي گوييد ديگر؟!اين را من كرارا عرض كردم كه اولا توبه شرايطي دارد كه تا آن شرايط تحقق پيدا نكند،خداي تبارك و تعالي قبول نمي كند. آنچه بي شرط خداي تبارك و تعالي قبول مي كندآن چيزهايي است كه مربوط به حقوق الله است : كسي نماز نخوانده ، كسي روزه نگرفته ،كسي حج نرفته است ، اينها چيزهايي است كه اگر توبه بكند، شرطي ندارد، توبه اش راقبول مي كند. و اما حقوق ناس - حقوق ناس را، توبه اش را تا اين حق رد نشود قبول نمي كند. شما بفرماييد كه حالا اين شخص كه آمده توبه كرده - فرضا عرض مي كنم - اين راضي است به اينكه بيايد اموالي را كه از مردم برده پس بدهد و كارهايي كه از قبيل چپاول هست ، اينها را جبران بكند؟ فرضا كه يك همچو كاري بكند و او مالي داشته باشدتا بتواند جبران كند - مال ملت را كه نمي شود به خود ملت داد براي جبران مالهايي كه اينهادارند! همه اش مال ملت است ؛ مال خودشان نيست . برداشتند و فرار كردند و در بانكهاي خارجه انبار كردند.
جنايات جبران ناپذير شاه
و اگر ما دستمان رسيد محاكمه اش مي كنيم [اگر] توانستيم كه بياوريم او را به اينجا ومحاكمه بكنيم يعني تحويل ما دادند، محاكمه اش مي كنيم - محاكمه حضوري ؛ و اگرتحويل ندادند او را، ما محاكمه غيابي مي كنيم ، و او را محكوم مي كنيم و آن مقداري كه در ايران دارد از او مي گيريم ؛ آني كه در بانكها دارد اعلام مي كنيم كه اين محكوم است ومال ملت است ، حق ندارد بانك به محمدرضا بدهد چيزي را كه از مردم خورده است .حالا ما فرض مي كنيم كه خير، ايشان اموال شخصي دارد و آن اموال شخصي را به ارث ازپدرش - فرض كنيد - رسيده به او و آن اموال شخصي را مي دهد و جبران مي كند، خوب اين ده سال حبسي كه كرده و اين قدرت انساني را تلف كرده كي جبران مي كند؟ كي
مسئله توبه شاه