عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 238 -  ايجاد اختلاف ميان اقشار ملت
صفحه : 238
آن يا نزديك به ما بوده - در اين جنبشها كسي كه قيام كرده باز از اين طبقه بودند. طبقات ديگر هم همراهي كردند لكن اينها ابتدا شروع كردند. در قضيه تنباكو اينها بودند كه به هم زدند اوضاع را؛ در قضيه مشروطه اينها بودند كه جلو افتادند و مردم هم همراهي كردند باآنها؛ در اين قضاياي ديگر هم روحانيت با شما هم رفيق بوده است ؛ بوده است با همه .اين هم يكي از چيزهايي بود كه اينها درست مي كردند كه اينها را جدا كنند از هم ، و همه را با هم دشمن كنند. آنها [مردم ] بجنگند با هم ، آنها [نفتخواران ] نفتهاي ما را ببرند! آنهاذخاير ما را ببرند.
در اين زمان پنجاه سالي كه شايد شما(3) و من يادمان از اول باشد و بسياري از آقايان يادشان نيست ، از اول كه رضاشاه آمد اينجا، اين را انگليسها آوردند، آن وقت امريكاخيلي [قوي ] نبود، انگليسها آوردند. در راديو دهلي - كه آن وقت تحت فعاليت انگليسهابود - من خودم شنيدم كه رضاخان را ما آورديم در ايران ؛ آورديم و بعد به ما خيانت كردبرديم او را! آوردن و بردن را خود آنها گفتند كه ما كرديم اين كار را! و مسئله اينطور بود.اين آدم هم كه بعد از رضاخان بود، كه اين بدتر از او كرد به اين ملت ، اين هم در كتاب خودش اقرار كرد كه متفقين كه آمدند اينجا صلاح ديدند كه ما باشيم ! متفقين ايشان راگذاشتند اينجا، اين مصيبت را براي ما بار آوردند. و اين مصيبتهايي كه الان ما مي كشيم وكشيديم براي اين بوده است كه ما از هم جدا بوديم . ما و شما در يك مجمعي با هم صحبت نكرديم كه ببينيم ما چه مي گوييم شما چه مي گوييد. ما با قضات دادگستري از هم جدا بوديم . ما با دانشگاه از هم جدا بوديم . دانشگاهيها را آنها جوري كرده بودند كه ما به آنها بدبين بوديم ؛ ما را جوري كرده بودند كه آنها به ما بدبين بشوند. ما از هم جدا بوديم .در زمان رضاخان آخوند را جوري كرده بودند كه مردم سوار اتومبيل نمي كردند! يكي ازدوستان من گفت كه من در اراك مي خواستم سوار اتومبيل بشوم ، شوفر گفت كه ما دو
ايجاد اختلاف ميان اقشار ملت