عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 237 -  تبليغات عليه روحانيون
صفحه : 237
همين توده مردم ، از همين جمعيت بود و با يك عصا پا شد و اساس فرعون را به هم زد. نه فرعون موسي را درست كرد كه مردم را خواب كند! موسي مردم را بيدار كرد كه فرعون را از بين ببرد.
تبليغات عليه روحانيون
و همين طور روحانيون را از ملت اينها مي خواهند جدا كنند: "اينها درباري اند"! ازحرفهايي كه آنها درست كردند، ايجاد كردند: "اينها درباري اند! اينها مردم را خواب مي كنند"! شما ملاحظه كرديد كه در اين جنبشهايي كه - در اين طول زماني كه ما بوديم در
تاريخ اسلام واضح است . همه مي دانيد. شماها، كساني كه اهل مطالعه اند، مي دانيد كه پيغمبر اسلام هم از همين توده بود. از همين توده اي كه وقتي كه ظهور پيدا كرد و دعوت كرد، همين قريش با او مخالفت كردند؛ كه آن وقت گردن كلفتها همينها بودند، قلدرهاهمينها بودند، سرمايه دارها همينها بودند. و ايشان نمي توانست در آنجا[مكه ] اظهاري بكند. در كوه ، در آن غار حرا مدتها همان جا بود و نمي توانست بيرون برود؛ محبوس بودكانه . بعد هم از آنجا كه رفت به مدينه ، در مدينه هم همين اشخاصي كه طبقه سوم بودندجمع شدند دور ايشان . ايشان وقتي مسجد را درست كرد - آن هم نه يك مسجد مجلل ،يك مسجد خيلي محقر درست كرد - روي صفه آن مسجد، كه يك صفه اي بود كه هيچي هم نداشت ، آنجا بسياري از اصحاب حضرت ، از آنهايي كه ياران او بودند آنجامي خوابيدند چون منزل نداشتند. در جنگهايي كه مي شد، يك خرما را از قراري كه درتاريخ هست اين مي گذاشت دهانش درمي آورد مي گذاشت دهان او، او دهان او، اودهان او. (2) اينطور اينها فاقد بودند. مع ذلك اينها بودند كه رفتند و قريش را و سايرگردن كلفتهاي ظلمه را سر جاي خودشان نشاندند. نه آنها اين را ايجاد كردند كه توده راخواب كند! اينها توده را بيدار كردند كه آنها را از بين ببرند. اينها يك راه بود كه اينها جدامي خواستند بكنند اسلام را از ملت .