عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 236 -  پيامبران از اقشار محروم جامعه
صفحه : 236
خوب آنهايي كه ما اطلاع داريم حضرت ابراهيم بوده است ، حضرت موسي بوده است ، حضرت پيغمبر ما - صلي الله عليه و آله و سلم - بوده است . بايد ديد كه اينهاخودشان چه كاره بوده اند، از چه قشري بوده اند تا ببينيم اين منطقي كه اينها مي گويند كه اينها را سرمايه دارها درست كردند صحيح است يا نه . حضرت موسي يك شباني بوده است كه مدتها شباني مي كرده است . حضرت موسي با عصاي خودش از همين توده بلندشد و با فرعون معارضه كرد؛ نه فرعون موسي را ايجاد كرد! موسي از اين مردم بود.فرعون هم هرچه جديت كرد - لابد مثنوي را ملاحظه كرده ايد؛ آن طولاني است دراينجا بحث دارد - (1) هر چند كه خواست نشود اين شد. و حضرت موسي از همين ، از
جوسازي بر ضد اسلام
اينها به آنجا رسيده اند كه اگر اين ملت تحت لواي اسلام مجتمع بشود، نمي توانند[بر] آنها غلبه بكنند. كوشش كردند كه اين ملت را اول از اسلام كنار بگذارند، و اسلام رابد نمايش بدهند [گفتند] "اسلام ، اصل اديان ، از اول يك مخدراتي بوده است ! اينها راسرمايه دارها ايجاد كرده اند براي اينكه مردم را خواب بكنند! اديان اينطور بوده است كه يا حكومتهاي وقت يا سلاطين وقت يا قلدرهاي وقت اينها را ايجاد كرده اند تا اينكه مردم را اغفال كنند، و آنهايي كه بايد بچاپند مردم را، بچاپند"! اين يك منطقشان بوده است كه جدا كرده اند مردم را از اسلام ؛ مي خواستند جدا بكنند از اسلام . و خيليها هم شايد باوركردند. در صورتي كه اول مطالعه اي كه انسان از حال انبيا مي كند اينها اشخاصي بودند كه قيام كرده اند.
حالا گفت كدام طايفه شان - آمده اند از همدان برداشتند. و اين نقطه ها كه مي بينيدنقطه هايي است كه در همدان مخازن هست . اينها كشف كردند و زيرزمين است ؛ ما هم حالا اطلاع نداريم . همه جا اينطور بوده است .
پيامبران از اقشار محروم جامعه