عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 234 -  تشكيل دولت بزرگ اسلامي در دنيا
صفحه : 234
و من از ملت خودم و از همه شما و از همه ملتهاي مسلم مي خواهم كه اتكال به خدابكنيد؛ در همه كارها اتكال به خدا بكنيد. قدرتها در مقابل قدرت خدا هيچ است ، قوه هادر مقابل قوه الهي نابود است . اتكال به خدا بكنيد، غلبه به هر چيز مي كنيد. پيغمبر اسلام باآنكه يك نفر بود در مقابل همه دشمنها، با اتكال به خدا غلبه كرد بر همه . و وقتي واردمكه شد - مكه اي كه او را آنقدر زجر داده بودند - وارد مكه شد، پيروزمندانه با فتح ، بانصر وارد شد و دنيا را روشن كرد. نهضت رسول اكرم نهضت انساني بود، نهضت الهي بود؛ مثل قدرتهاي ديگر نبود كه شيطاني است [و] براي منافع شخصي يا براي دولتداري قيام كردند و آدمكشي مي كنند. خير، يك قدرت الهي دنبال اين بود. تعليمات الهي بودكه ملتهايي كه به سنگ پرستي و بت پرستي و آتش پرستي و بدتر از اينها مبتلا بودند، اينهارا. . . موحد كرد، و نور توحيد و پرچم توحيد را بر همه ممالك اسلام سايه افكن كرد.براي اينكه اتكالش به خدا بود، جبرئيل امين پشت سرش بود. شما هم اتكال به خدا كنيدتا جبرئيل امين پشت سر شما با شما همراه باشد، فرشتگان با شما همراه باشند. من اميدوارم كه همه ملتهاي اسلام كه به واسطه تبليغاتي كه ، فعاليتهايي كه از اجانب شد واينها را از هم متفرق كردند و مقابل هم قرار دادند، بيدار بشوند و همه با هم بشوند. يك دولت بزرگ اسلامي ، يك دولت زير پرچم "لااله الاالله " تشكيل بدهند و اين دولت بر همه دنيا غلبه بكند. خداوند همه شما را تاييد كند. موفق باشيد؛ مويد باشيد.
والسلام عليكم و رحمه الله
هوشيار است ، و هوشيار شد. بچه هاي كوچك ما هم الان بيدار شده اند. و يك همچوملتي را اگر چنانچه اتكا به خدا بكند، كسي نمي تواند شكست بدهد؛ چنانچه نتوانستند.
تشكيل دولت بزرگ اسلامي در دنيا