عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 230 -  نقشه ممانعت از حركت به سوي ايران
صفحه : 230
اينها كم كم عقب نشستند. ما در پاريس كه بوديم ، رفت و آمدهاي زياد، مخفي وبعضي وقتها آشكار بود براي اينكه ما را وادار كنند كه دست برداريم . مي گفتند هرچه مي خواهيد مي دهيم ، هر كاري بخواهيد مي كنيم . خود شاه - شاه سابق - به وسايل پيغام داد كه من مملكت را تسليم شما مي كنم ، و من همين شاهي باشم در صورت ، و همه كارهادر دست شما باشد. و من به او اعتنا نكردم . و اين قدرت الهي بود كه ما را كمك مي كرد.رفت و باز تتمه قدرت باقي مانده بود. اينها باز كوشش كردند حتي به وسيله جمهوري فرانسه - رئيس جمهور فرانسه - به من پيغام دادند كه شما حالا زود است بياييد، به طوردلسوزي مثلا! از طرف امريكا پيشنهاد كردند كه حالا شما چند وقتي بايستي بمانيد؛ حالازودرس است رفتن شما! از طرف ايران باز همين معنا را گفتند؛ بعض افرادي كه از همين طوايف بودند باز همين پيشنهاد را مي كردند. و همين پيشنهاد اسباب اين شد كه من قصدكردم بيايم ، هر چي مي خواهد بشود بشود! من فهميدم كه اين مسئله يك مطلبي است .
روحي و اين انقلاب اسلامي تحفه اي است كه خداي تبارك و تعالي از عالم بالا براي ملت ما به هديه فرستاد و ما بايد شكر خداي تبارك و تعالي را بكنيم ؛ و از عهده شكر برنمي آييم . من بايد شكر اين نعمت را و شكر اين رحمت را و شكر اين محنتها را كه ملت ايران كشيدند، شكر اينها را بكنم ؛ و من از عهده برنمي آيم . آنها بودند كه همه كارها راانجام دادند، و خدا بود كه اينها را مويد كرد. و قدرت خدا و قدرت ايمان ملت كه در اين اواخر شكوفايي پيدا كرد، اين قدرت بود كه با دست خدا يك سلطنت 2500 ساله را ازريشه كند؛ در صورتي كه پشت سر او امريكا ايستاده بود، شوروي هم سرا بود، و چين هم بود، انگلستان هم بود؛ تمام ابرقدرتها پشت سر او ايستاده بودند. و آن هم داراي همه سلاحهاي مدرن بود و ملت ما دست خالي بود؛ تفنگ هم نداشت ، هيچ نداشت ! لكن قدرت ايمان بود، قدرت خدا بود. اين تعجب ندارد كه خداي تبارك و تعالي مقدربفرمايد يك ملتي كه هيچ ندارد، هيچ سلاح ندارد، همين سلاح ايمان دارد، بر همه قدرتها غلبه بكند.
نقشه ممانعت از حركت به سوي ايران