عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 217 -  گفتگو با اسدالله مبشري و علي شايگان درباره اموال دولتي و وجوهات شرعي
گفتگو
زمان : 5 اسفند 1357 / 26 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : پاسخ به سوالهايي درباره اموال دولتي و وجوهات شرعي
حضار: مبشري ، اسدالله "وزير دادگستري وقت " - شايگان ، علي
صفحه : 217
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
بايد مامورين كلانتريها در محل كارشان مستقر شوند. مردم در كارهاي آنان دخالت نكنند تا نظم برقرار شود.
اينها(1) با ماسك مي خواهند به صورت تازه اي ، نفوذ امريكا و شوروي را مجددا درايران برقرار كنند و به اشكال جديد ظاهر مي شوند. در اجتماعاتشان داخل نشويد، و آنهارا نصيحت كنيد.
[در مورد حفر چاهها و تصرف اراضي : ](2) بايد دولت در اين مورد اقدام كند. [در موردمصرف وجوهات شرعيه : ] به مردم بدهيد، به مردمي كه در مبارزه شركت داشته و شهيدداده اند و صدمه ديده اند. [در مورد برنجهايي كه از پادگانها به مساجد منتقل شده : ] به مردم بدهيد.
امام : فرهنگ بايد متحول شود. دادگستري بايد متحول شود. رسيدگيهاي سابق بايدملغي شود. در رسيدگي به امور قضايي مراتب [فعلي ] غلط است . بايد موازين شرعيه باشد و رسيدگي ، يك مرحله اي و قطعي باشد. بايد دقت شود. موازين اروپايي از بين برود. ايران بايد ايران باشد نه اروپا.
[وزير دادگستري : در امر خصوصي ، رسيدگي يك مرحله اي اشكالي ندارد؛ ولي در امور ديگر، به ويژه اعدام ، دقت لازم است . ]
صفحه : 218
امام : در مورد ديوانعالي كشور يك نفر از علماي شرع بايد باشد كه با نظر او رسيدگي شود.
[آقاي شايگان : شايعه اي در مورد رياست جمهوري من در روزنامه بود كه از طرف من نبوده و تكذيب مي كنم . ]
امام : مي دانم كه از شما چنين كاري ساخته نيست !
[امام خطاب به شاعري كه شعري در مدح ايشان سروده بود: ] بهتر است شما براي پابرهنه هاشعر بگوييد و آنان كه فداكاري كرده اند.