عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 204 -  توديع و تشكر
صفحه : 204
البته يك خرده گيري مي كردند بر مدرسه شما، كه ان شاءالله اميدوارم از حالا به بعد كه يك قدري آزادي پيدا بشود، با آزادي همه كارها را انجام بدهيد. و اين چيزي كه برعهده شماست ، و آن تربيت انسان است ، و از اهم مسائل است تربيت انسان كه به عهده شما هم يك مقداري اش هست ، آن را به طور صحيح و به طور خوب عمل بفرماييد.
توديع و تشكر
ضمنا بايد اين [را] هم عرض كنم كه ما در مدرسه "علوي " وارد شديم و آنجا رابگويم غصب كرديم ! يا اينكه ميهمان آقايان شديم . و من به مجرد اينكه روز تحصيل آمد، گفتم اين افراد را جمع كنند و بروند و من هم بروم جاي ديگر. بعد آمدند گفتند - ازخود آقايان كه متصديان امور مدرسه هستند - تقاضا كردند كه "شما اگر رفتنتان خيلي طولاني نيست از اينجا به جاي ديگر نرويد، از اينجا برويد به قم ، اين براي ما مثلا خيلي پشتوانه اي است "؛ از اين جهت ما اطاعت امرشان را كرديم . و من تا سه - چهار - پنج روزديگر ان شاءالله رفع زحمت مي كنم ، و شما را به خدا مي سپارم . و از خداي تبارك و تعالي تاييد و پيروزي شما را مي خواهم . اميدوار بودم و من احتمال مي دادم كه آقاي . . . (3) هم باشند روز پنجشنبه كه نتوانستند بيايند. من از اول ايشان را مي شناسم و ايشان از دوستان قديمي من هستند. و من توفيق ايشان را از خداي تبارك مي خواهم .