عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 200 -  شيوه انسان سازي در اسلام
صفحه : 200
جامعيت اسلام
اسلام - اگر مطالعاتي داريد و ان شاءالله داريد در اسلام و در قرآن - اسلام فقط عبادت نيست ؛ فقط تعليم و تعلم عبادي و امثال اينها نيست . اسلام سياست است . اسلام ازسياست دور نيست . اسلام ، يك مملكت ، يك حكومت بزرگ به وجود آورده است ؛يك مملكت بزرگ به وجود آورده است . اسلام يك رژيم است ، يك رژيم سياسي است . منتها ساير رژيمها از بسياري از امور غافل بودند، و اسلام از هيچ چيز غافل نيست .يعني اسلام انسان را تربيت مي كند به همه ابعادي كه انسان دارد: بعد مادي دارد راجع به بعد مادي تصرفاتي دارد، بعد معنوي دارد راجع به معنويات صحبت دارد. بالاتر از آن دارد؛ بالاتر از اين صحبت دارد: يعني از آن وقتي كه ازدواج حاصل نشده بين پدر ومادر، اسلام براي ساختن انسان دستور دارد چه زني را انتخاب كند، چه مردي را آن زن انتخاب كند، وضع اخلاقي اش چه جور باشد، وضع ديانتش چه جور باشد. يك نفر زارع وقتي مي خواهد يك زراعتي بكند و يك تخمي را در يك زميني كشت بكند، اين زمين را بايد ملاحظه بكند، آن چيزهايي كه موجب تربيت اين است بايد ملاحظه بكند، اين چيزهايي كه وقتي ظهور پيدا كرد، بايد آنها را ملاحظه كند كه چه چيز مفيد با اين است ،چه چيزهايي مخالف با اين است ، از آن رد بكند؛ بايد همين طور مواظبت كند تا وقتي كه رشد كرد و به ثمر رسيد.
شيوه انسان سازي در اسلام
اسلام همين معامله را با افراد انسان كرده است . يعني معامله يك نفر زارع كه مي خواهد يك كشتي بكند و مي خواهد از آن استفاده بكند. از قبل از اينكه كشت بشوددستور دارد پدر و مادر چه جور بايد باشند، يعني ازدواج چه جور بايد باشد. اين براي اين است كه ملاحظه عاقبت اين امر را كرده است كه اگر [يكي از] پدر و مادر مثلااخلاقش فاسد باشد، اعمالش اعمال غير انساني باشد، اين بچه هايي كه پيدا مي شود به واسطه وراثتي كه هست در كار اينها هم در او تاثير دارد؛ ولهذا مثل يك كشتكار بسيار