عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 199 -  تربيت و تعليم همه جانبه دانش آموزان
صفحه : 199
است ، اين آشفتگيهايي كه الان در مملكت هست ، اين محتاج به يك كمك همگاني است .
تربيت و تعليم همه جانبه دانش آموزان
البته شما، متصديان مدرسه "علوي "، از قراري كه تا حالا به من گفته اند - من خودم كاري به كار اين امور ندارم لكن از قراري كه من شنيدم - بسيار خوب عمل كرديد.بچه هاي ما را خوب تربيت كرديد. فقط يك نكته بوده است كه اشكال داشتم ، و آن نكته را از اين به بعد شما مورد نظرتان باشد؛ و آن اينكه بچه هاي ما در هر زماني موافق آن زمان بايد تربيت بشوند.
در روايات هم هست كه بچه هاتان را تربيت كنيد به غير آن طوري كه خودتان هستيد، (2) براي زمان آتيه . براي اينكه اينها در زمان آتيه بايد دست به كار مملكت وكشور بشوند. شما بچه ها را از سياست ، از اينطور چيزها دور نگه نداريد. دور نگه داشتن بچه ها از سياست اساس اين مي شود كه وقتي وارد در اجتماع شدند، مثل يك آدم كوري وارد اجتماع بشوند. خود اشخاصي كه مي خواهند بعد در اين مملكت در اين كشورزندگي بكنند و مقدرات اين مملكت دستشان باشد، آنها بايد آگاه باشند از همه خدعه هايي كه كرده اند، از همه كارهايي كه استعمار كرده ، از همه عقب نگهداريهايي كه به دست اينها واقع شده ، اينها بايد به دست شما و به تعليم شما به آنها گفته بشود. آنها راوارد كنيد در مسائل روز. آنها مطلع باشند از مسائل روز. اگر خداي نخواسته در اين [مورد] قصور بشود يكوقت مي بينيد كه چهره هاي منحرف كه وارد در مسائل روزهستند غلبه مي كنند بر چهره حق كه وارد به مسائل روز نيست . تربيت و تعليم همه جانبه بايد باشد؛ يعني آن مقداري كه كشور احتياج به آن دارد، انسان احتياج به آن دارد، خودشخص احتياج به آن دارد، بايد تعليم و تربيت در آنجا به همه ابعاد باشد.